Du er her: Heim > Om Valle > Beredskap
Kommunebanner

Beredskap

Alle kommunar kan verte råka av katastrofar og kriser som kan få omfattande skadeverknader på menneske, miljø og materielle verdiar. Viktige funksjonar som t.d. vass- eller straumforsyning er sårbare i høve til ekstraordinære hendingar. Ved å førebu seg på å handtere slike hendingar, kan kommunen redusere konsekvensane monaleg.

Ein kommunal plan for å handtere ulykker og katastrofer er eit naudsynt hjelpemiddel for å kunne reagere rasjonelt og effektivt i kritiske situasjonar. Det er kommuneleiinga sitt ansvar å sjå til at ein er godt nok budd på slike hendingar.

I Setesdal har ein i samarbeid mellom kommunane og Fylkesmannen laga ei ROS-analyse (risiko og sårbarheitsanalyse) for dei mest aktuelle hendingane. Denne analysa er lagt til grunn for plan for kriseleiing i kommunane. Vidare vert det gjennomført øving og tilsyn i fagfeltet frå Fylkesmannen for å sikre at ein er best mogleg budd når krisa oppstår.

 

 

 

Kontaktinformasjon

Velkomstsenter

Besøksadresse:

Kommunehuset, 1. høgda, Valle

Telefon:

37 93 75 00

E-post: post@valle.kommune.no

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS