Det planleggast hyttefelt før små hytter i Baklian ved Rysstad gbr. 68/24.

Planområdet omfattar område som er vist på kartutsnittet. Planlagde reguleringsformål er fritidsbustader, landbruks-, natur- og friluft samt køyreveg og parkeringsplassar.

 

Planen er delvis i samsvar med kommuneplanens arealdel.

Planen i målestokk 1:1000 med føresegner og planomtale, og andre sentrale dokument i saka, er lagd ut på Velkomstsenteret i Valle kommune. Du finn dei elektronisk nede på sida.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettast til Valle kommune, innan 1. september. E-post: post@valle.kommune.no

 

 

Vurdering av innkomne merknader ved oppstart: Sjå planomtala. Saksbehandlar svarer gjerne på spørsmål.

 

Med helsing

 

Are Kristiansen

Fung. planrådgjevar

Tlf. 9932 5180

Kartutsnitt planområde