Tildeling av plassar

Valle kulturskule tilbyr undervising innaføre ulike instrument, til dømes song, gitar, piano, trommer, fiolin, ukulele, med meir. Kva for tilbod som vil bli gitt avheng av etterspurnad, tilgjengelege lærarressursar og kva for stillingssamansettingar som er mogelege. Vedtak om plass blir truleg sendt ut før sommarferien, per e-post. Lærar kontaktar elev/foreldre før skulestart vedrørande informasjon om tidspunkt for timeplan.

Kulturskulen 

Kulturskulen har desse elevavgiftene pr. halvår og dei fylgjer skuleåret :

 

 

Semesteravgift

pr. 01.08.2017

frå 01.08.2018

barn (t.o.m vidaregåande skule)

kr  815,-

kr   850,-

vaksne

kr 1 396,-

kr 1 600,-

barn i band

kr  289,-

kr   400,-

barn (tom vgs) i instrumentalgrupper, barnekor og andre grupper

kr  348,-

kr   400,-

vaksne i kor og korps

kr  795,-

kr   815,-

Dans 30 minutt

kr  255,-

kr   261,-

Dans 45 minutt

kr  397,-

kr   407,-

Dans 60 minutt

kr  510,-

kr   523,-

 

Dersom ein elev har meir enn eitt instrument er det full avgift for kvart ekstrainstrument.

Syskenmoderasjon: Ein betaler fullt, dei neste 50 %. Det vert ikkje gitt søskenmoderasjon for gruppeundervisning (dans, band, nybyrjargrupper kor, korps) Det er ikkje syskenmoderasjon på ekstrainstrument

Informasjon om søknadsskjemaet

Vi tek atterhald om endringar i tilbodet, og oppmodar derfor alle søkjarar om å fylle ut 2.val i søknadsskjemaet. Dei som vil søkje på band må skrive dette inn som 2.val, og krysse av for at dei ønskjer undervising i begge faga.

Lenke til søknadsskjemaet