Tildeling av plassar

Valle kulturskule tilbyr undervising innaføre ulike instrument, til dømes song, gitar, piano, trommer, fiolin, ukulele, med meir. Kva for tilbod som vil bli gitt avheng av etterspurnad, tilgjengelege lærarressursar og kva for stillingssamansettingar som er mogelege. Vedtak om plass blir truleg sendt ut før sommarferien, per e-post. Lærar kontaktar elev/foreldre før skulestart vedrørande informasjon om tidspunkt for timeplan.

Informasjon om søknadsskjemaet

Vi tek atterhald om endringar i tilbodet, og oppmodar derfor alle søkjarar om å fylle ut 2.val i søknadsskjemaet. Dei som vil søkje på band må skrive dette inn som 2.val, og krysse av for at dei ønskjer undervising i begge faga.

Lenke til søknadsskjemaet