kommunen-informerer-teknisk-avdeling

Melding om vedteke plan

Kommunestyret i Valle vedtok i møte 21.06.2017 «Detaljregulering for Løefjødd felt 2, 4 og 5 planID 201301.
Planen legg til rette for at det kan byggast inntil 83 nye fritidsbustader ved foten av Løefjødd.
Plankart, planomtale og planføresegner kan sjåast på Velkomstsenteret i Valle kommune og i planinnsyn.
 

Vedtaket kan påklagast til Valle kommune. Klagefristen er 3 veker rekna frå den dagen vetaket vart kunngjort, eller brevet kom fram til påført adressat. Det er nok  at klaga er postlagt innafor denne fristen.
Klaga skal sendast skriftleg til den som har gjort vedtaket. Oppgjev kva for eitt  vedtak det vert klaga på, gjerne med saksnummer, den eller dei endringar De ynskjer, og grunnen til at De meiner klaga må takast til fylgje

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS