Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Mobbing - mottiltak

Tenesteomtale

Alle elevar i skulen har rett til eit godt psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Elevar og føresette har rett til å bli høyrt, å bli informert og til å delta i planlegging og gjennomføring av eit godt og trygt skulemiljø.

Alle tilsette ved skulen har plikt til å følgje med, undersøkje, varsle og eventuelt gripe inn så snart som mogleg dersom dei får kunnskap eller mistanke om mobbing, vald, diskriminering eller trakassering.

Ved tiltak mot mobbing skal skulen lage ein skriftleg plan og skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta til skulen.

Målgruppe

  • Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule
  • Elevar som nyttar skulefritidsordninga og leksehjelpordningar

Lover

Sjå spesielt opplæringslova kapiitel 9A og friskolelova § 2-4 Krav til skoleanlegg og skolemiljø.

Opplæringslova
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Friskolelova

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Elevar, føresette eller råd og utval som representerer dei, kan be om at det blir sett i verk tiltak som gjeld det psykososiale miljøet.

Ein elev kan flyttast til ein annan skule dersom omsynet til dei andre elevane tilseier det. Grunnen kan til dømes vere at eleven mobbar ein eller fleire medelevar. Før det blir gjort vedtak om å flytte ein elev, skal ein ha prøvd andre tiltak.

Saksbehandlingstid

Skulen har plikt til å behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når ein ventar at vedtaket vil bli gjort.

Høve til å klage

Når det er gjort vedtak, gjeld dei vanlege klagefristane i forvaltningslova. Klagefristen er tre veker etter at meldinga om vedtaket er teken imot. Dersom skulen etter å ha fått tid til å vurdere saka ikkje gjer eit vedtak, kan det likevel klagast som om det var gjort eit vedtak. Klagen må vere skriftleg og grunngjeven. Klagen skal leverast til skulen. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra og grunngje det. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen blir sendt dit, skal den instansen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Dersom vedtaket blir ståande, vil saka bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.

Tjenesten oppdatert: 20.11.2017 12:06