Tenesta vert gitt i form av institusjonsopphald, sjukeheim, heimesjukepleie og hjelp til praktiske gjeremål i heimen.

Tenesta er regulert av Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. (Helse- og omsorgstenestelova).

§ 3-2, fyrste ledd nr. 6, bokstavene a til d:
a. helsetenester i heimen
b. personleg assistanse, gjeld også praktisk bistand/opplæring og støttekontakt
c. plass i institusjon, gjeld også sjukeheim
d. avlastningstiltak
§ 3-6, omsorgsløn
§ 3-8, brukarstyrt personleg assistanse

I tillegg har kommunen tilbod om:

  • omsorgsbustader,
  • matombringing,
  • tryggleiksalarm
  • dagtilbod.

For alle desse tenestene kan du nytte søknadsskjema "kommunale tenester".