Foss-valle

Revisjon av konsesjonsvilkåra for vasskraftutbyggingar i Otravassdraget

Vilkårsrevisjon i Otravassdraget.

Kristiansand, Iveland, Vennesla, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle kommunar har saman planlagt å krevje revisjon av vilkåra i konsesjonane gitt i Otravassdraget.
Kva som kan takast med i ein revisjonen av konsesjonsvilkåra vil typisk vere skader og ulemper, som vart påført pga. kraftutbygginga, og som ein ikkje såg føre seg då konsesjonen vart gjeven. Hovudformålet i ein revisjon vil dermed vere å sette i verk miljøforberedande tiltak for å bøte på skader som ikkje vart vurdert på konsesjonstidpunktet.

Døme på område ein kan få ta opp i ein revisjon er:

  • minstevassføring

  • vasspegel, tersklar

  • magasinrestriksjonar

  • tilhøve for vilt og fisk

  • tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv (turvegar, båt, badeliv)

  • estetiske tiltak

  • erosjonssikring
     
  • tiltak for oppretthalde den økologiske balansen i vassdraget

Det vil ikkje vere mogleg å  få revidert høgast og minste vasstand i magasina, men det kan gis restriksjonar på fyllingsgrad av magasin i periodar av året av omsyn til dyreliv, friluftsliv, ferdsel m.m.

Merk at det berre er ålmenne vilkår som kan takast opp, spesifikke grunneigarspørsmål som t.d. skjønn og erstatningar er ikkje tema.

Lista er ikkje uttømmande. Det er viktig å få med alle tenkjeleg forhold i prosessen vidare.

Vi ønskjer primært skriftlege innspel til  post@valle.kommune.no  innan 20. april.

For spørsmål kan de kontakte sakshandsamar Frode Buen på frode.buen@valle.kommune.no eller tlf. 37 93 75 37

 

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS