Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjeringar

MELDING OM VEDTAK – Mindre endring av detaljregulering for Brokke hyttepark (Plan ID: 200901).

Ved handsaming i Plan- og miljøutvalet den 14.03.2023 av sak 19/2023, vart kommunedirektørens tilråding samrøystes vedteke.

Endringa gjeld kart og føresegner og gjeld hovudsakleg å justere formålsgrensa, byggjegrensa og utnyttinga til tomt D1. Det er og gjort ei presisering i punkt 5 i føresegner om at LNF-arealet innanfor planen kan nyttast til fyllingsfot. I tillegg er byggjegrensa i felt B lagt inn igjen i plankartet etter bestilling frå Valle kommune, etter at ho fall ut av planen ved førre endring.

Dersom du er part, eller på annan måte har rettsleg klageinteresse, har du

høve til å klaga på vedtaket, med heimel i plan- og bygningslova §§ 1-9 og

12-12, 3.ledd og forvaltningslova § 28.

Dersom du vil klaga, må du gjera det innan 09.04.2023. Klaga må setjast fram

skriftleg og må vera grunngitt og underteikna av klagaren.

Planforslaget og dokumenta finnast i vårt planregister, Arealplaner.no. Der kan du og sende innspel til planen.

Innspel kan også sendast til Valle kommune, postboks 4, 4746 Valle, eller på E-post: post@valle.kommune.no

Skjermbilde

Eigedomsskatt 2023

Skatteliste for 2023 for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova § 3 c på kraftverk mm er lagt ut til ålment ettersyn i 3 veker på kommunehuset og på Valle kommune si nettside frå 1.mars 2023.

Eventuell klage kan sendast skriftleg til post@valle.kommune.no innan 15. april 2023.

kraftlinjer

Varsel om høyring av framlegg til lokal forskrift om nedsett konsesjonsgrense i Valle kommune

I medhald av kommunestyret sitt vedtak i sak 109/2022 vert framlegg til lokal forskrift om nedsett konsesjonsgrense sendt på høyring før endeleg handsaming.

Framlegg til lokal forskrift, kommunestyrevedtaket og kommunedirektøren sitt saksframlegg er tilgjengeleg i lenke nedanfor.

Føremålet med å innføre den lokale forskrifta om nedsett konsesjonsgrense er å setje konsesjonsfridomen etter § 4 i konsesjonslova ut av kraft for:

  1. eigedom med bygning som er eller har vore i bruk som heilårsbustad,
  2. eigedom med bygning som ikkje er teken i bruk som heilårsbustad, inkludert eigedom med bygning under oppføring, i område som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til bustadføremål,
  3. ubebygd tomt som er regulert til bustadføremål

I tillegg legg framlegget til lokal forskrift til grunn at slektskapsunntaket i § 5 i konsesjonslova vert sett til sides.

Merknader og innspel til framlegget kan sendast til post@valle.kommune.no eller Valle kommune, postboks 4, 4746 innan 1.april 2023.

Valle sørover stående

Kunngjering: Anbodskonkurranse for drift av Turistinformasjonen i Valle kommune

Valle kommune kunngjer anbodskonkurranse for drift av Turistinformasjonen i Valle sommarsesongen 2023. Føremålet med konkurransen er å inngå ein avtale med ein leverandør som kan drifte Turistinformasjonen etter oppsette minimumskriterium til lågaste pris. Anbodskonkurransen vert kunngjort på Valle kommune si heimeside og i Setesdølen. 

Turist informasjon

Kunngjering av vedteken detaljregulering

 

Plan og miljøutvalet vedtok i møte den 07.02.2023 av sak 12/2023, mindre endring av reguleringsplan for del av Gnr. 64, Bnr. 5, Myklevatn (Plan ID: 75), jf. Plan og bygningslova § 12-14. Endringa gjeld plankart og føresegner.

Formålet med endringane er i hovudsak er å retta opp i kryssløysinga i kryssa suleskarvegen og greinevegen etter at det vart påpeika frå Agder fylkeskommune at kryssa ikkje var opparbeidt etter gjeldande plan.

Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan og bygningslova § 12-12.

All dokumentasjon i saka kan lesast her.

 

Vedtaket kan påklagas skriftleg til Valle kommune innan 01.03.2023.

Klaga kan sendast til post@valle.kommune.no,

eller i brevform til:

 

Valle kommune

postboks 4

4747 Valle

Myklevatn

Kunngjering om offentleg ettersyn og høyring av detaljregulering for Kvisletoppen Vest, plan ID: 202201.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir detaljregulering for Kvisletoppen Vest, plan ID: 202201 lagt ut til offentleg ettersyn og høyring etter handsaming i plan og miljøutvalet den 07.02.2023 av sak 11/23. Formålet med planen er å detaljregulere felta F9 og F13 i reguleringsplanen for Kvisle, plan ID: 91, med å leggje til rette for byggjing av fritidsbustadar med tilhøyrande infrastruktur og grønstruktur. Det er søkt om å leggje til rette for 35 tomter.

Planforslaget og dokumenta finnast i vårt planregister, Arealplaner.no. Der kan du og sende innspel til planen.

Innspel kan også sendast til Valle kommune, postboks 4, 4746 Valle, eller på E-post: post@valle.kommune.no

 

Frist for å sende innspel er sett til 28.03.2023

 

kvisletoppen

Varsel om oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtalar

I medhald av plan- og bygningslova § 17-4, blir det varsla oppstart av forhandlingar mellom Valle kommune og Knut Nomeland (plan ID 75 & gnr.64/Bnr.5) Forhandlingane gjeld utbyggingsavtale for gjennomføring av mindre endring av reguleringsplan for:

  • Reguleringsplan for del av hnr.64/bnr.5, Myklevatn (Plan ID: 75)

Utbyggingsavtalen vil i hovudsak ta opp anleggsarbeid i samband med utbedring av vegen Brokke-Suleskard fra Rv.9 til Jarnsverk, slik som kommunen og vegstyresmakta godtek, og kostnadsfordeling i samband med denne oppgraderinga.

Evt. Merknadar/kommentarar til oppstartsvarselet sendes innan 23.02.2023 til

Store bustadtomter ledige i Valle sentrum

Bustadtomter

Valle kommune har eit sentrum som stadig er under utvikling med fleire servicetilbod som t.d. butikkar, etestader, aktivitet- og friluftsforretning, bibliotek, bank, hotell og bensinstasjon. Aust for sentrum i Leite Sør er det no gjort endringar i reguleringsplanen, slik at kommunen kan tilby tomter for bustader i fleire storleikar. Tomtene ligg strategisk til i nærleiken av sentrum og er tilpassa alle generasjonar med ein fantastisk utsikt over sentrum og store deler av dalen.

Leite sør