Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjeringar

Utbyggingsavtaler til offentleg ettersyn.

I samsvar med plan- og bygningslova §17-4 , blir det varsla at Valle kommune, ved teknisk eining har framforhandla forslag til utbyggingsavtale mellom Valle kommune og:

Svenn Magne Brokke eiger av hovudeigedomane innanfor reguleringsplan for Bergsøyetjønn Og Videvad Hytteområde (PlanID: 202101).

 

Hovudformålet med utbyggingsavtalen er finansiering og gjennomføring av utbygging av vegen Brokke – Suleskard frå Rv.9 til Jarnsverk.

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendast til post@valle.kommune.no, eller det kan sendast brev til Valle kommune, postboks 4, 4746 Valle, innan 30.07.22

 

Utbyggingsavtale til offentleg ettersyn

Kunngjering – ingått utbygningsavtale.

Valle kommune har signert utbyggingsavtale innanfor reguleringsplan for:

 

  • Stuteliheii, planID: 202102
  • Myklevatn Aust, planID: 202004
  • Garevasstøylen, planID: 200603

 

Signerte avtalar er vedlagt denne kunngjeringa.

Fv 450 Voilen - Lauvåsen

Vegen mellom Dalen og Valle er spesielt skredutsatt ved Lauvåsnuten, Voilen og Ullsteinskredene, hvor det ikke er sikringstiltak. Prosjektet skal sørge for tryggere ferdsel vinterstid, og bedre omkjøringsmulighet for Rv 9.


kart-voilen-lauasen

Detaljregulering for Leite Sør, Valle – Varsling og høyring av mindre reguleringsendring. Plan ID: 201807.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14, søkar Valle kommune om mindre endring av reguleringsplan for Leite Sør, Gnr 40, Bnr 13, plan ID: 201807. Planområdet ligg i Valle sentrum.

Endringar omfattar endringar i kart og i føresegner, og omhandlar hovudsakleg endringar i tomtegrenser- og storleik.

Sjå vedlagt planomtale for utfyllande skildring av endringa, og andre vedlegg for gjeldande og forslag til nye føresegner og plankart.

Eventuelle merknader til varselet kan sendast digitalt til post@valle.kommune.no, eller det kan sendast i brev til Valle kommune, postboks 4, 4746 Valle, innan 31.05.22

Skjermbilde leite sør