Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer

Offentleg ettersyn - Detaljregulering for Kvisletoppen Sør – F8

 

Kart Kvisletoppen Sør

 

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir endring av reguleringsplan for Kvisletoppen Sør - F8, planID 201903, lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter handsaming i planutvalet den 06.07.2020 med følgande vedtak:

Vedtak:
  1. Med heimel i plan- og bygningslova § 5-2 og § 12-10 vert detaljregulering for Kvisletoppen Sør - F8 (plan ID 201903) lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.
  2. Det leggjast inn rekkefølgjeføresegn om at ny trasé for skiløype må vere etablert og godkjent av kommunen før det kan gis byggeløyve for fritidsbustadar.

Endring av reguleringsplan for Rysstad - Hylestad Auto - Offentleg ettersyn

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir endring av reguleringsplan for Rysstad - Hylestad Auto, planid 33, lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter handsaming i planutvalet den 06.07.2020 med følgande vedtak:

 

Vedtak:

Med heimel i plan- og bygningslova § 5-2 og § 12-10 vert endring av reguleringsplan for Rysstad – Hylestad Auto, planid 33, med tilhøyrande føresegner, lagt ut til høyring og offentleg etters

Endring av reguleringsplan for Rysstad - Kummehagen - Offentleg ettersyn

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir endring av reguleringsplan for Rysstad - Kummehagen, planid 33, lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter handsaming i planutvalet den 06.07.2020 med følgande vedtak:

 

Vedtak:

Med heimel i plan- og bygningslova § 5-2 og § 12-10 vert endring av reguleringsplan for Rysstad – Kummehagen, planid 33, med tilhøyrande føresegner, lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

 

 

Val av rettsutval til domstolen - offentleg ettersyn

Valutvalet vedtok i møte den 13.05.2020 forslag til meddomarar til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten.

Iht. domstolloven § 68 leggjast forslaget ut til offentlig ettersyn i to veker. Har du innvendinger til forslaget vert du oppmoda til å melde frå til kommunen om dette.

Innvendinger sendes til Valle kommune på e-post post@valle.kommune.no innan 27.05.2020.

Av Andreas Haldorsen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6