Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Testing for Covid-19

Har du behov for å bli testa for korona, ring 37 93 75 40 (kvardagar kl. 09-12 og 13-14).  Les meir...

Kunngjeringar

Detaljregulering for Uppstad panorama – offentleg ettersyn

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir detaljregulering for Uppstad panorama, PlanID 201909, lagt ut på høyring og offentleg ettersyn etter handsaming i planutvalet (sak 7/2021) den 15.02.2021. Føremålet med planen er å leggje til rette for åtte frittliggjande bustader med  to tilkomstvegar, felles parkering, friområde og turveg.

Kunngjering av reguleringsplan

Kunngjering namnesak

Namnesaker - Innspel til skrivemåte
Språkrådet har reist namnesak for stadnamna:
Hoftuft
Skarpækre
Landfit/Langfet og namneleddet fit/fet

Oppstart av namnesak

Kunngjering av vedtak - detaljregulering for rassikring av fv. 45 Lauvåsnuten-Voilen

Fylkesveg 45 mellom Valle og Dalen er utsett for skred fleire plassar. Vegstrekninga kryssar både fylkes og kommunegrenser, frå Valle kommune i Agder til Tokke kommune i Vestfold- og Telemark.
På oppdrag frå dei to fylkeskommunane har Statens vegvesen utarbeida eit forslag til detaljreguleringsplan for å sikre vegen mot ras. Det er tre områder langs strekninga som skal sikrast mot ras. Dette er Lauvåsen i Valle kommune, Ullsteinskredene og Voilen i Tokke kommune.

Detaljreguleringa vart vedteken i Kommunestyret den 28.10.2020, i sak 75/2020:

Detaljregulering for rassikring fv. 45 Lauvåsnuten-Voilen stadfestas for den delen av planen som ligg i Valle kommune, med plankart og planbeskrivelse datert 19.6.2020 og reviderte bestemmelser datert 28.9.2020.

Plankart, føresegner, planomtale, kopi av saksframlegg og saksprotokoll finn du under, eller du kan ta kontakt med Velkomstsenteret for utskrift.

Du finn også planen i Planinnsyn.

 

1