Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjeringar

Melding om vedtak - mindre endring av detaljregulering for Myklevatn aust (planID: 202004)

Ved handsaming i Plan- og miljøutvalet av sak 91/2022 den 15.11.2022,  vart kommunedirektørens tilråding samrøystes vedteke.

Vedtak:

Plan- og miljøutvalet vedtek mindre endring av reguleringsplan for Myklevatn Aust (PlanID: 202004), jf. Plan- og bygningslova § 12-14.

Endringa gjeld:

  • Plankart: OK-golv vert teke ut av plankartet. Planområdet som er erstatta av detaljregulering for Stuteliheii (første del av SKV1, samt deler av friluftsformål og SKV5) vert teke ut, da dei er vidareførte i plan for Stuteliheii
  • Føresegner: 3.1.4 Høgder.

Plan- og miljøutvalet sitt vedtak kan klagast av ein part eller andre med rettsleg klageinteresse i saka, jf. Plan og bygningslova § 12-12 og § 1-9. Evt., klage må framsettast skrifteleg til Valle kommune innan 11. august 2022. Ved evt., klage må de oppgi kva klaga gjeld og grunngjeving for klaga. Klagefrists er 3 uker etter motteke varsel.

Eventuelle klage kan enten sendast digitalt til post@valle.kommune.no, eller i brev til Valle kommune, postboks 4, 4746 Valle.

Gjeldande planstatus. Deler av opprinneleg plan er erstatta av "Detaljregulering for Stuteliheii

Varsling og høyring av mindre reguleringsendring av Reguleringsplan for del av gnr 64, bnr 5 Myklevatn (PlanID: 200802).

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14, søker Prosjekthuset AS og Simon Stulien på vegne av Knut Nomeland om mindre endring av reguleringsplan for del av gnr 64, bnr 5 Myklevatn. Planområdet ligg ved Myklevatn i Valle kommune.

Endringa omfatta endringer i kart og føresegner, og er knytt til utforming av krysset mellom Greinevegen og Suleskarvegen, samt tilpassing til bygd situasjon langs deler av Greinevegen.

Sjå vedlagt planinitiativ for skildring av endringa.

Gjeldande planar: https://www.arealplaner.no/valle4221/arealplaner/search?&term=200802​ 

Eventuelle merknader til varselet kan enten sendast digitalt til post@valle.kommune.no, eller det kan sendast i brev til Valle kommune, postboks 4, 4746 Valle, innan 0612.22.

Skjermbilde 2022-11-17 121337

Budsjettpresentasjon onsdag 9.november kl. 17

Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett for 2023 og økonomiplan for perioden 2023-2026 vert sendt ut til dei politiske utvala i dag. I morgon, onsdag 9.november kl. 17, presenterer kommunedirektør Vidar H. Homme framlegget for politikarar og andre interesserte. Presentasjonen skjer i kommunestyresalen i forkant av temamøtet om villrein som tek til kl. 18, og er open for alle.

Budsjettframlegget er tilgjengeleg her.

Kommunedirektør Vidar H. Homme

Kunngjering av vedteken detaljregulering

Kommunestyret vedtok i møte 21.09.2022, sak 72/2022 Detaljregulering for Osenausen PlanID: 202001, datert den 11.05.22. Føremålet med planen er å legge til rette for 17 fritidsbustader med lågstandard i området LFS38 i Valle kommuneplan.

Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Klagefrist: 21.10.2022

 

Plandokumenta finn du i planregisteret vårt, arealplaner.no 

Skjermbilde 2022-09-22 135704

Store bustadtomter ledige i Valle sentrum

Bustadtomter

Valle kommune har eit sentrum som stadig er under utvikling med fleire servicetilbod som t.d. butikkar, etestader, aktivitet- og friluftsforretning, bibliotek, bank, hotell og bensinstasjon. Aust for sentrum i Leite Sør er det no gjort endringar i reguleringsplanen, slik at kommunen kan tilby tomter for bustader i fleire storleikar. Tomtene ligg strategisk til i nærleiken av sentrum og er tilpassa alle generasjonar med ein fantastisk utsikt over sentrum og store deler av dalen.

Leite sør

Utbyggingsavtaler til offentleg ettersyn.

I samsvar med plan- og bygningslova §17-4 , blir det varsla at Valle kommune, ved teknisk eining har framforhandla forslag til utbyggingsavtale mellom Valle kommune og:

Svenn Magne Brokke eiger av hovudeigedomane innanfor reguleringsplan for Bergsøyetjønn Og Videvad Hytteområde (PlanID: 202101).

 

Hovudformålet med utbyggingsavtalen er finansiering og gjennomføring av utbygging av vegen Brokke – Suleskard frå Rv.9 til Jarnsverk.

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendast til post@valle.kommune.no, eller det kan sendast brev til Valle kommune, postboks 4, 4746 Valle, innan 30.07.22

 

Utbyggingsavtale til offentleg ettersyn