Landbruksdirektoratet har sett av  8 millionar kroner til miljøtiltak i skogbruket. Der 6 millionar skal gå til skogeigerar som tek vare på nøkkelbiotopar i større omfang. I dette inngår fleirårige kontraktar om nøkkelbiotopar og fornying av gamle avtalar. Tilskott kan òg gis til å ta vare på områder rundt rovfuglreir og spillområde for tiurleik.

Dei øvrige 2 millionane skal fordelast til formål som friluftslivstiltak, synleggjering av kulturminner, ivaretaking og skjøtselstiltak i nøkkelbiotopar og fjerning av frøformerte planter av utanlandske treslag utanfor produksjonsbestand av slike treslag.

Meir informasjon om korleis de skal søke finn de HER. De kan òg ta kontakt med skogbrukssjefen på tlf. 37 93 53 51 eller e-post inge.olav.fjalestad@bygland.kommune.no