Helsefellesskapet informerer.

I møtet i Helsefellesskapet Agder vart det 17.06.2021 godkjent eit mandat for ein felles beredskapsplan mellom helseforetaket og kommunane i Agder ved pandemisk influensa. Den innbefatter overflytting av pasientar mellom nivåa ved raud beredskap.

 

I formålet med saka i Helsefellesskapet heiter det: "Beslutte mandat og tidsramme for utarbeidelse av omforent beredskapsplan"

- Sørlandet sykehus HF, kommunane og fylkeskommunen har eigne beredskapsplanar for å handtere pandemiar. No har vi utarbeida eit mandat for å han ein felles plan for å møte raud beredskap saman. Vi er gjennom lovverke forplikta til å vere koordinert i beredskapssammenheng, sa Harry Svendsen, samhandlingskoordinator i Østre Agder, då han la fram forslaget til mandat.

 

Arbeidet starta våren 2020, etter at pandemien var eit faktum, og ifølge Svendsen har det vore eit konstruktivt, men krevjande arbeid å få dette på plass.

-Mandatet er ambisiøst, men det er viktig at vi saman på Agder ser det heile bildet i møte med liknande pandemiar, sa han.

 

Frå saksframlegget:

 

Under pandemien har kommunene på Agder og sykehuset iverksatt planlegging for nødvendige omstillinger og prioriteringer tilknyttet beredskapsfasene, beregnet kapasitetsbehov for behandling/omsorg, personell og utstyr. Helsefellesskapets møter er benyttet til gjensidig informasjonsutveksling om status og scenarioplanlegging.

Covid-19 veilederen er ikke en beredskapsplan, men ligger til grunn for medisinskfaglig samhandling under en fortsatt kontrollerbar situasjon. Det er mao. behov for å utarbeide en omforent beredskapsplan for samhandlingen i situasjoner med bilaterale kapasitetsutfordringer i tjenestene hvor samfunnets samlede helsetjenester må inngå i arbeidet med å begrense skader og redde liv. I en slik situasjon opphører normalen og må erstattes av forberedte kommandolinjer beskrevet i en beredskapsplan. OSS-vedtok at (sak 15-2021):

Det opprettes en egen arbeidsgruppe med repr. med relevant kompetanse innen beredskap, fra SSHF og kommunene, for utarbeidelse av en «Beredskapsplan for samhandling ved overflytninger i rød beredskap ved pandemisk influensa, jfr. nasjonal beredskapsplan pkt.16»

 

Se hele saken her