Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for asfaltert rulleskiløype på Furestøyl i Valle kommune. Forslagsstiller er Valle kommune. Plankonsulent er Norconsult AS. 

Valle kommune har planlagt å bygge ei «tur/skiløype med asfalt, LED-lysanlegg og snøproduksjon» plassert på Furustøyl – rett vest for Brokke alpinanlegg. Kommunestyret godkjente på møte den 27.02.19 prosjektet m/finansieringsplan og dette vil vere ein del av den satsinga som Valle kommune er med på med å styrke Brokke-området som turistdestinasjon

 

Du kan sjå planinnhaldet og tilhøyrande dokument i planinnsynHuk av for "Reguleringsplan på høyring" under Velg Kart i panel på venstre side.

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendast til Valle kommune, innan 30. juni 2020.
Adresse: Postboks 4, 4746 Valle
E-post: postmottak@valle.kommune.no

Eventuelle spørsmål kan rettast til innleidd sakshandsamar Are Kristiansen på telefon 9932 5180.