Kommunestyret vedtok i møte 22.06.2021, sak 49/21, detaljregulering for Rysstad sentrum – Hylestad Auto, planID 201910. Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Fristen for å klage på vedtaket er sett til 20.august 2021.

 

Melding om vedtak

Plankart

Reguleringsføresegner

Planomtale