Valle kommune legg med dette forslag til ny gebyrforskrift for reguleringsplan, byggje- og delesakshandsaming, oppmåling og eigarseksjonering ut på høyring. Frist for innsending av uttale er satt til 20.09.2021.


Høyringssvar kan sendast til: post@valle.kommune.no eller til Valle kommune, postboks 4, 4746 Valle.

 

HØYRINGSBREV

FORSLAG TIL FORSKRIFT