I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8, 12-9, 14-2 og forskrift om konsekvensutredninger varsles det herved at det igangsettes arbeid med privat detaljreguleringsplan for Brokke næringspark, Nomeland, Valle kommune. Planlagte tiltak er vurdert å utløse krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredning. Samtidig med varsel om oppstart legges forslag til planprogram ut til høring.  

 

Varslingsbrev
Naboliste
Offentlege instansar
Referat frå oppstartsmøte 03.09.2018
Referat frå oppstartsmøte 06.11.2019
Særutskrift handsaming av varsel om oppstart og offentleg ettersyn av planprogram for detaljregulering for Brokke næringspark
Planprogram
 

Innspill til planarbeidet

Naboer og berørte inviteres med dette brevet til å komme med innspill til reguleringsplanarbeidet. 

Spørsmål og eventuelle skriftlige kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes innen 27. august 2021 til: 

 

Trollvegg Arkitektstudio AS v/ Alf Petter Mollestad, 

Østre Strandgate 31, 4610 Kristiansand S  alfpetter@trollvegg.no  

 

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes over til kommunen. Kommunen vurderer og kommenterer innspillene når planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.