Ei bruksendring er å endre bruken av eit rom frå tillate bruk til ein anna.

Eksempel på søknadspliktig bruksendring er:

  • endre eit rom frå tilleggsdel (f. eks bod) til hovuddel (stoge) eller omvendt.
  • gjere endringar i bustaden din slik at det vert to nye separate bustadar.
  • vil bruke heile eller delar av bustaden til næringsverksemd.
  • endre bygning frå ein bygningstype til ein annan (eks. frå bod til anneks)

Du har sjølv ansvar for å undersøke om det du skal byggje ikkje kjem i strid med plan- og bygningsloven, gjeldande planer eller anna lovverk. Dette kan også påverke om du må søke eller ikkje.

Før du utformer byggjesøknad  bør du undersøke kva som er gjeldande av planer for eigedomen du skal byggje på. 

Gjeldande plan finn du her

Før du utformer byggjesøknad  bør du undersøke kva som er gjeldande av planer for eigedomen du skal byggje på. 
Arealplaner.no