Gebyrregulativet for Valle kommune 2020

Prisar og gebyrer for Valle kommune

Seksjonering

10.1 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon

Gebyr for oppmåling av ute areal pr. eigarseksjon
Areal frå 0 – 250 m² kr       11 024,-
Areal frå 251 – 2000 m² kr       13 740,-
Areal frå 2001 m² – auke  pr. påbegynt da. kr         1 757,-

 

10.2 Gebyr for seksjonering

Sak utan synfaring inntil 3 seksjonar kr. 11 000,-
Sak utan synfaring 4 – 8 seksjonar kr. 14 000,-
Frå 9 seksjonar tillegg pr seksjon

kr. 500,-

Oppheve seksjonering kr. 3 000,-
Synfaring kr. 4 000,-
Ved avslag på seksjoneringssøknader, 50 % gebyr  

For oppmåling av uteareal på eigarseksjon gjeld pkt. 3.

 

Valle kommune - Generelle bestemmelsar 1.-9.

1. Generelle bestemmelsar

 1. Gebyrkrav vert sendt til tiltakshavar eller rekvirent der ikkje anna er avtalt.
 2. Sakshandsamingsgebyr skal betalast sjølv om søknaden vert avslegen.
 3. Det vert ikkje gjeve mellombels bruksløyve eller ferdigattest på søknadspliktige tiltak før sakshandsamingsgebyr er betalt.
 4. Kommunen kan i visse høve krevje at sakshandsamingsgebyret skal vere betalt før søknad vert handsama.
 5. Det skal ikkje betalast gebyr for handsaming av klagesaker.
 6. Dersom eit gebyr er openbart urimeleg kan rådmannen eller den som har fått fullmakt fastsetje eit høveleg gebyr.
 7. Klage på fastsetting av gebyr medfører ikkje lengre betalingsfrist.
 8. Evt. klage på gebyr sendast skriftleg til Valle kommune der det vert handsama i plan- og miljøutvalet. Fylkesmannen er endeleg klageinstans.       
 9. Ved handsaming av nytt løyve der tidlegare løyve har gått ut må det betalast fullt gebyr.
 10. Gebyr vert reikna ut i frå regulativet som gjeld den datoen kommunen har motteke ein komplett søknad.
 11. Kommunen skal av eige tiltak betale tilbake det rekvirenten måtte ha til gode. Det same gjeld der kommunen ved feil har kravd og motteke for mykje i gebyr.
 12. Gebyr skal være betalt innan 20 dagar rekna frå fakturadato. Ved for sein betaling kan kommunen krevje purregebyr på 10 % av rettsgebyret. Må kommunen purre fleire gonger, skal kommunen i tillegg til purregebyr krevje morarenter i samsvar med morarenteloven frå forfallsdato.
 13. Det kan ikkje krevjast rentetillegg for mykje betalt gebyr.
 14. Forelda godkjenning, ikkje igangsett arbeid. Er eit løyve utgått etter plan- og bygningsloven § 21-9 betales fullt gebyr ved eventuell ny handsaming av same søknad. Bestemmelsen gjeld tilsvarande for dispensasjon.

 

2. Kva for eit regulativ skal nyttast

Gebyret skal reknast ut etter det regulativet som gjeld den datoen kommunen tok i mot ei tilfredsstillande melding, søknad eller rekvisisjon.

 

3. Betalingstidspunkt

 1. For søknader kan kommunen krevja at tilhøyrande gebyr skal vera betalt før sakshandsaminga tek til.
 2. Saker som skal betalast etter brukte timeverk og utlegg til sakkunnig hjelp, vert det kravt førehandsbetaling i samsvar med gjeve overslag. Ved fullført handsaming vert endeleg gebyr fakturert eller refundert.
 3. For saker som handsamast i to eller fleire trinn skal gebyret være betalt før det vert gjeve igangsettingsløyve eller det vert treft nye vedtak i saken, herunder bruksløyve, ferdigattest eller driftsløyve.
 4. Nye søknader for same eigendom handsamas ikkje dersom gebyr i tidlegare sak ikkje er betalt.
 5. Gebyr for planar skal fakturerast ved 1. gongs handsaming. Grunnlag for faktura er planforslag som vert teke opp til 1. gongs handsaming.
 6. Kommunen kan også for andre arbeid krevje at gebyret er betalt før kommunen sine arbeid tek til.

 

4. Fritak for gebyr/redusert gebyr

Når særlege grunnar tilseier det, kan kommunen etter kommunalt fastsette retningsliner heilt eller delvis gje fritak for betaling av gebyr til kommunen i ei konkret sak.

 

5. Klage

Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak gjort i medhald av dette regulativet for gebyr etter plan- og bygningslova, matrikkellova og forureiningslova. Kommunal klagenemnd er klageinstans for tilsvarande gebyrvedtak etter delings- og seksjoneringslova.
Det skal ikkje betalast gebyr for handsaming av klagesak.

 

6. Avbrote arbeid

Når ein tiltakshavar/rekvirent er årsak til at kommunen sitt arbeid blir avbrote, skal det betalast gebyr i høve til det som er utført eller som kommunen må utføre i tida heilt fram til avbrot.

 

7. Endring av regulativet eller gebyrsatsane

Regulativet skal rullere kvart 4 år fortrinnsvis midt i ein valperiode. Ved sentrale endringar eller overordna lovendringar må kommunen revidere gebyrregulativet i tråd med desse.
Gebyra skal vere til sjølvkost.
Gebyrsatsane kan kvart år  regulerast etter SSB sin indeks for byggekostnader.
Indeksregulering for 2017 er 1,6 %.

 

8. Gebyr til statlege etatar

Der kommunen skal krevja inn gebyr til statlege etatar for saker etter dette regulativet, skal utskriving og innkrevjing av kommunale og statlege gebyr skje samordna. Det gjeld også for ulike kommunale instansar.

 

9. Geyr plan- og bygningsloven § 33-1

 1. Kommunestyret sjølv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for handsaming av søknad om løyve, utarbeiding av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift påkviler kommunen å utføre, herunder handsaming av private planforslag. Gebyret skal ikkje overstige kommunens naudsynte kostnadar på sektoren. I gebyret kan det inkluderas utgifter til naudsynt bruk av sakkyndig bistand under tilsyn. Andel av gebyr som vert kravt inn for tilsyn skal gå fram av regulativet. Tiltakshavar kan sjølv sørgje for de nødvendige utredningar.
 2. Eigar skal betale gebyr for kostnadane for handsaming av søknad om driftsløyve og for driftskontroll til rette mynden. Gebyr for driftskontroll kan heilt etter delvis dekkes av årsavgifta.

Valle kommune - Arbeid etter matrikkelloven

1. Oppretting av matrikkeleining 

1.1 Oppretting av grunneigedom og festegrunn

areal frå 0 – 500 m² + punktfeste kr         16 138,-
areal frå 501 – 2000 m² kr         22 769,-
areal frå 2001 m² – auke pr. påbegynt da. kr           3 514,-

 

1.2. Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn

areal frå 0 – 500 m² + punktfeste kr         16 138,-
areal frå 501 – 2000 m² kr         22 769,-
areal frå 2001 m² – auke pr. påbegynt da. kr           3 514,-

Dersom matrikulering vert gjennomført utan oppmålingsforretning, vert gebyret sett til kr. 7 987,-

 

1.3 Oppretting av anleggseigedom (volumeigedom, t.d. tunnel)

Gebyr som for oppretting av grunneigedom. Det er m2 som er grunnlag for gebyr, ikkje volum

Areal frå 0 – 2000 m2 kr. 18 374,-
Areal frå 2001 m2 – auke pr. påstarta daa. kr. 3 834,-

 

1.4 Registrering av jordsameige

Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige vert fakturert etter medgått tid.
Timesatsen er kr. 1 198,- pr time.

 

2. Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning

Gebyret vert som i punkta 1, 2, 4.1 og 4.2, pluss eit tillegg på kr. 2 000,-. 


3. Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saka vert trekt før den er fullført, må avvisast, eller at saka ikkje lar seg matrikkelføre på grunn av endra heimelstilhøve eller av andre grunnar ikkje kan sluttførast, er sett til 1/3 av gebyrsatsane i punkt  1 – 4.2


4. Grensejustering 

4.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

Ved gebyr for grensejustering kan ein justere arealet på ein eigedom med inntil 5 % av storleiken på eigedomen. Ein kan maksimalt endre storleiken med 500 m².  Ein eigedom kan likevel ikkje gje frå seg areal som til saman vert meir enn 20 % av arealet til eigedomen sitt areal før justeringa

Areal frå 0 – 250 m² kr         11 024,-
Areal frå 251 – 500 m² kr         14 699,-

 

4.2 Anleggseigedom (volumeigedom, t.d. tunnel)

For anleggseigedom kan volumet justeras med inntil 5 % av anleggseigedommen sitt volum, men den maksimale justeringa kan ikkje vere meir enn 1000 m³

Volum frå 0 – 250 m³ kr         11 024,-
Volum frå 251 – 1000 m³ kr         14 699,-

 

5. Arealoverføring 

5.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast.  Arealoverføring utløyser dokumentavgift.  Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jernbaneføremål.


5.2 Anleggseigedom (volumeigedom, t.d. tunnel)

anleggseigedom kan det volum som skal overførast frå ei matrikkeleining til ein annen, ikkje vere registrert på ei tredje matrikkeleining. Volum kan berre overførast til ei matrikkeleining dersom krava for samanføying er til stades. Matrikkeleininga skal vere eit samanhengande volum.

Volum frå 0 – 500 m³ volum kr         11 024,-
Volum frå 501 m³ - auke pr. nytt påstarta 500 m2 kr         14 699,-

 

6. Klarlegging av eksisterande grense

6.1 Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidligare er koordinatfastsett ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkt kr         6 550,-
Dersom det er fleire enn 2 punkt er det tillegg pr. punkt kr         1 229,-

Gebyret skal ikkje bli høgre enn fullt gebyr etter punkt 1.


6.2 Klarlegging av eksisterande grense, der grensa ikkje tidligare er koordinatfastsett (skyldskifteeigedom) eller klarlegging av rettar

For areal inntil 2.500 m2 kr      12 770,-
For areal over 2.500 m2 – 10.000 m2 kr      19 094,-

Klarlegging av rettar vert fakturert etter brukt tid. Timesatsen er kr. 1 198,- pr time.


6.3 Privat grenseavtale og matrikkelføring

For inntil 2 grensepunkt eller 100 m grenselengde kr         3 674,-
For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde kr            798,-

Det kan gjerast avtale om at ein kan rekne gebyr etter brukt tid. Timesatsen er kr. 1 198,- pr. time

 

7. Endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka

Dersom rekvirenten under sakens gang gjer endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saken, vert gebyret likevel oppretthalde.

 

8. Utskriving av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider kr         175,-
Matrikkelbrev over 10 sider kr         350,-

Endring i maksimalsatsane regulerast av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklinga.

 

9. Timeliste for arbeid etter matrikkellova

For alt arbeid som ikkje kan reknast etter dei faste satsane over, reknast ein timepris på (skal ikkje leggast til MVA):

Kontorarbeid (for og etterarbeid)  kr      1 198,-
Markarbeid kr      1 581,-

 

10. Seksjonering

10.1 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon

Gebyr for oppmåling av ute areal pr. eigarseksjon
Areal frå 0 – 250 m² kr       11 024,-
Areal frå 251 – 2000 m² kr       13 740,-
Areal frå 2001 m² – auke  pr. påbegynt da. kr         1 757,-

 

10.2 Gebyr for seksjonering

Sak utan synfaring inntil 3 seksjonar kr. 11 000,-
Sak utan synfaring 4 – 8 seksjonar kr. 14 000,-
Frå 9 seksjonar tillegg pr seksjon

kr. 500,-

Oppheve seksjonering kr. 3 000,-
Synfaring kr. 4 000,-
Ved avslag på seksjoneringssøknader, 50 % gebyr  

For oppmåling av uteareal på eigarseksjon gjeld pkt. 3.

 

Kommentar til nokre av punkta:

Pkt. 1.2:
Gjeld oppmålingsforretning av eksisterande umatrikulert grunn. Gebyret utløyser ei oppmålingsforretning. Gjer den ikkje det, vert det foreslått at gebyret vert satt til kr. 5 000,- (kfr. tidlegare registreringsbrev) Registreringsbrev kosta i 2009 kr. 3 372,- Prisen satt til kr. 7 987,- er relativ høg, men det er med tanke på at dokumentasjonen vil vere same høge krav til.

Pkt. 2:
Kfr. Forskrifta § 25

Pkt. 5.2:
Same pris som for grensejustering. Auka er lik som for grensejustering, men merk at det her er snakk om m3 og ikkje m2.

Pkt. 6.1:
Dette går på utsetjing (påvising) av ei allereie eksisterande, tidlegare oppmålt grense. Det vil bli kalla inn til oppmålingsforretning på ordinær måte. Merke, evt. bortkomne grensemerke og måle inn alt for å dokumentere koordinatverdien i forhold til Matrikkelen, evt. kvalitetseving av eksisterande merker.

Pkt. 6.2:
Dette går på t.d. oppmålingsforretning over skylddelte tomter. Skylddelingstomter er ein god del rimelegare enn frådeling av ei ordinær tomt. I dette ligg det og ein tanke om at kommunen er tent med at det vert rydda opp i gamle eigedomsgrenser.

Pkt. 10:
Oppmåling av uteareal til den enkelte seksjon. Pr eigarseksjon! Prisen er relativ låg, då det i dei fleste situasjonar, vil vere ei ferdig oppmålt tomt rundt, slik at det reint oppmålingstekniske arbeidet vil vere enklare.

pkt. 10.1:
Ny eigarseksjonslov frå 01.01.2018.
§ 15: Gebyr for kommunen si handsaming av søknad om seksjonering.

Valle kommune - Teknisk forvaltning 11.-25.

11. Kart gebyr og eigedomsoppgåver

Kart til plan- og prosjekterings- og dokumentasjonsarbeid.
For analog kopi på målrett transparent material og papirkopi eller utplott av kart:

Format A 4 Format A 3 Format A 2 Format A 1 Format A 0
22,- 40,- 79,- 119,- 157,-

Prisar er inkl. mva

Kart i samband med bygge- og delingssøknad er gratis i A4 og A3 format.

 

12. Dispensasjon

PBL kapittel 19. Gebyr for dispensasjon kjem i tillegg til anna saksgebyr.
1. Dispensasjon i regulert område
Ved søknad om dispensasjon i frå plan eller føresegn.
(- 50% av fullt dispensasjonsgebyr)
kr. 2.618,-
2. Dispensasjon i regulert og uregulert område
Ved søknad om dispensasjon der ein ikkje treng sende saka til uttale.
(- 50% av fullt dispensasjonsgebyr)
kr. 2.618,-
3. Dispensasjon i uregulert område
Ved søknad i områder utan reguleringsplan, og der ein
må sende saka til uttale.
kr. 5.233,-
4. Ved avslag på søknad om dispensasjon frå plan eller føresegn,
skal det også betalast fullt saksgebyr.
 
5. Fravik frå TEK kr. 2.618,-
6. Dispensasjon frå TEK

kr. 5.233,-

 

 

13. Private regulerings- og utbyggingsplanar

Plan og bygningsloven kapittel 12.

1. Oppstartsmøte
Gebyr for oppstartsmøtet godskrivast ved fastsetjing av gebyr for plansakshandsaming dersom planforslaget sendast til kommunen innan eit år etter at oppstartsmøtet vart halde.
kr. 10.608


 
2. Detaljregulering – inntil 10 einingar
+ tillegg for kvar eining
Ei eining er fritidsbustadtomt, bustadtomt, næringstomt. Eks. dobbelthytte, dobbeltbustad vert rekna som 2 einingar. Det skal betalast tillegg for 1 eining.
kr. 21.214,
kr. 1.061,-


 
3. Detaljregulering – 11-50 einingar
+ tillegg for kvar eining
Ei eining er fritidsbustadtomt, bustadtomt, næringstomt. Eks. dobbelthytte, dobbeltbustad vert rekna som 2 einingar. Det skal betalast tillegg for 1 eining.
kr. 53.037,
kr. 1.061,-


 
4. Detaljregulering – over 50 einingar
+ tillegg for kvar eining
Ei eining er fritidsbustadtomt, bustadtomt, næringstomt. Eks. dobbelthytte, dobbeltbustad vert rekna som 2 einingar. Det skal betalast tillegg for 1 eining.
kr. 116.682,
kr. 795,-


 
5.

Andre reguleringsplanar
+ tillegg pr. 1000m²
Arealrekneskap skal følgje som del av planforslaget.

Følgjande arealformål får ikkje arealgebyr:

 • Eksisterande bebyggelse, medrekna idrettsanlegg som er offentleg tilgjengeleg og grav- og urnelundar, i område for bebyggelse og anlegg, når det ikkje leggast til rette for høgare utnytting.
 • Offentleg vegareal
 • Grøntstruktur
 • Landbruks- natur- og friluftsformål
kr. 53.038,
kr. 530,-


 
6. Mindre endring av detaljregulering
I saksframlegget vert det teke stilling til om det er mindre eller vesentleg endring av detaljplan.
kr.10.608,-

 
7. Vesentleg endring av detaljregulering
I saksframlegget vert det teke stilling til om det er mindre eller vesentleg endring av detaljplan.
kr. 26.519,-

 
8. Fornying av detaljregulering
Her trengs berre eit saksframlegg på fornyinga.
kr. 7.956,-
 
9. I særlege tilfelle kan gebyr reknast etter brukt tid, timepris kr. 1.273,-

Alle planar skal seinast før 1. gongs handsaming leverast på digitalt format (Sosi), og vere utarbeidd etter Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin rettleiar. Dersom kommunen har ledige ressursar kan kommunen stå for teknisk tilrettelegging, med gebyr etter medgått tid.

 

14. Konsekvensutgreiing

Gebyr for kvart utgeidd tilhøve (jfr. tabell I og II i forskrifta) kr.        784,-
Gebyr for medgått tid kan og avtalast på førehand, jfr. timepris.  

 


15. Delingssøknad etter plan- og bygningsloven

1. Samsvar med godkjent regulerings- eller detaljplan kr. 981,-
2. Ikkje i samsvar med gjeldande plan eller der grenser ikkje er fastlagde kr. 1.965,-
3. Søknad i uregulert strøk
a) + tillegg for kvar tomt
kr. 1.965,-
kr. 981,- 

Inneber søknaden dispensasjonsvurdering, skal det i tillegg betalast gebyr etter pkt. 12.

 

16. Delingssøknad etter jordlova §12

For delingssak som også krev godkjenning etter jordlova, skal det i tillegg krevjast gebyr etter forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. av 22. desember 2011, § 1, jfr. kommunestyrevedtak handsama 28.03.2012, sak 13/12 (f.t. kr 1.000,-  for enkle/kurante saker og kr. 2.000,- for andre saker).

 

17. Byggesaksgebyr

1. Søknad utan ansvarsrett jfr. § 20-4, a, b, c, d, e
tiltakshavar er sjølv ansvarleg eks. tilbygg, driftsbygning

kr. 1.965,-
2. Søknad med ansvarlege føretak jfr. § 20-3 kr. 3.924,-
3. §20-3,
c)fasadeendring,
e) riving,
f) installasjonar,
h) innhegning mot veg,
i) skilt og reklame,
m) frådeling
kr. 1.965,-
4. § 20-3
a) tilbygg,
b) vesentleg reperasjon,
d) bruksendring,
f) ombygging,
j) midlertidig konstruksjonar,
k) vesentleg
terrenginngrep,
l) veg, parkeringsplass, landingsplass
kr. 3.934,-
5. § 20-3, oppføring av ny bustad med 1 bueining
a. Tillegg pr. kvar ekstra bueining
b. Bustad med fleire bygg på same eigedom
kr. 7.849,-
kr. 3.924,-
kr. 8.454,-
6. § 20-3, oppføring av fritidsbustad med 1 bueining
a. Tillegg for kvar ekstra bueining
b. Fritidsbygg med fleire bygg på same eigedom
kr. 7.849,-
kr. 3.924,-
kr. 8.454,-
7. § 20-3 Søknad om rammeløyve ( 25 % tilleggsgebyr av komplett søknad) 
Eks: ny bustad kr. 7.849,- x 25 / 100 =  tilleggsgebyr kr. 1.962,-.
Rammeløyve utgjer halve gebyret av komplett søknad med tilleggsgebyr.
Eks. 9.811,- /2 = 4.905,-.
 
8. § 20-3 Søknad om igangsettingsløyve (25 % tilleggsgebyr av komplett søknad) Eks: ny bustad kr. 7.849,- x 25 / 100 =  tilleggsgebyr kr. 1.962,-.  
9. Igangsettingsløyve utgjer halve gebyret av komplett søknad med tilleggsgebyr.
Eks. 9.811,- /2 = 4.905,-.

Tillegg for kvar ekstra IG som vert gjeve etter fyrste IGkr. 587,-
10. § 20-3, oppføring av nærings- og industribygg
I tillegg kjem arealgebyr pr. BRA pr. tomt:
a. BRA 0 – 50 m2
b. BRA 50 – 100 m2
c. BRA 100 – 200 m2
d. BRA 200 – 400 m2
e. BRA 400 – 600 m2
f. BRA over 600 m2
kr. 3.924,-

kr. 884,-
kr. 1.621,-
kr. 2.867,-
kr. 3.389,-
kr. 3.979,-
kr. 5,- pr. m2
11. Andre bygg og konstruksjonar middels,
utslippssøknader PBL beh.

kr. 3.924,-
12.
12A
12B
§ 20-3 Andre bygg og store konstruksjonar
For tiltaksklasse 2 aukar satsane i tabellen med 25 %
For tiltaksklasse 3 aukar satsane i tabellen med 50%
kr. 6.540,-
25%
50%

 

18. Endring av byggeløyve

1. Endring av tidlegare gjeve løyve til tiltak jfr. § 20-1,
1/3 av fyrste gebyr for vedtak

1/3
2. Endring av tidlegare gjeve løyve til tiltak jfr. § 20-4 kr. 1.965,-
3. Endring av tiltakshavar kr. 0,-

 

19. Godkjenning av føretak for ansvarsrett, kap. 22

1. § 22-3 Lokal godkjenning av føretak som har sentral godkjenning kr. 328,-
2. §22-3 Lokal godkjenning av føretak som ikkje har sentral
godkjenning
kr. 981,-
3. §22-3 Lokal godkjenning SAK 10 § 6-8 «sjølvbyggar» kr. 1.569,-

 

20. Mellombels bruksløyve

1. Søknad om mellombels bruksløyve kr. 1.178,- 21. Heis, rulletrapp, rullande fortau

Der kommunen må nytta sakkunnig hjelp til sakshandsaming
og i kontroll av anlegg som er i drift, skal eigar (tiltakshavar)
dekkje kommunen sine utlegg til sakkunnig hjelp. I tillegg skal
det betalast eit saksgebyr for kommunen sitt arbeid:kr.        653,-

 

22. Ulovlege byggearbeid

1. For kommunen sine arbeid med ulovleg byggesak skal det betalast
gebyr etter medgått tid. I tillegg kan kommunen krevje dekka sine
kostnader til sakkunnig bistand.
 
2. Gebyr for manglande søknad om ferdigattest når kommunen
har registrert at tiltak er teke i bruk

kr. 2.094,-

 

23. Timesats

1. For tiltak som ikkje kan handsamast i medhald av satsar som
nemnd ovanfor skal gebyr bereknast etter medgått tid med
timesats


kr. 1.178,-
2. Gebyr for tilsyn, gjeldande timesatsar.
Gebyr for kommunalt tilsyn av avlaupsanlegg jfr.
forureiningsforskrifta  § 12-2, reknast ut etter medgått tid.


kr. 1.178,-

 

24. Forskrift om gebyr for handsaming av konsesjonssaker  m.v. av 22. desember 2011

Kommunen skal krevje gebyr etter reglane i forskrifta. Etter kommunestyresak, handsama 28.03.2012, sak 13/12 gjeld fylgjande gebyr:

1. Enkle/kurante saker kr. 1.000,-
2. Andre saker kr. 5.000,-

Etter forskrifta si § 1 skal ikkje det kommunale betale gebyr til seg sjølv. Det skal heller ikkje krevjast inn gebyr når det vert søkt om konsesjon, viss eigaren ikkje skal oppfylle lovbestemt buplikt (slektskapskonsesjon).

 

25. Gebyr for arbeid etter forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg (§9)

1. Søknadssaker
Det skal betalast gebyr per utslepp etter fylgjande satsar:
a. Anlegg der utsleppet er kalkulert til <15 PE
b. Anlegg der utsleppet er kalkulert til mellom 15 og 100 PE
c. Anlegg der utsleppet er kalkulert til over 100
Der ein søknad gjeld fleire avlaup av same storleik på same eigedom i høve til
inndelinga ovanfor, skal det krevjast halvt gebyr per avlaup frå og med nr. 2.
Der ein søknad gjeld fleire avlaup av ulik storleik på same eigedom i høve til inndelinga ovanfor, skal det krevjast fullt gebyr for det avlaupet som gjev størst gebyr og halvt gebyr i høve til klassen per avlaup som kjem i tillegg.
Det kan krevjast refusjon for utlegg til fagkunnig hjelp.
kr. 2.948,-
kr. 5.895,-
kr. 8.842,-


 
2. Meldingssaker - separate utslipp
For meldingssaker etter § 5 er gebyret per avlaup:
kr. 884,-
3. Driftskontroll
For driftskontroll utført av kommunen eller pålagt av kommunen skal utgifter dekkes av eigar.
 

 

 

Administrativ styring og fellesutgifter

1.1.1 Husleige
Husleige kommunehus og helsesenter vert forhandla fram i kvart enkelt høve/kontrakt.

Det er vedtatt prinsipp for tenesteavtalar ved interkommunale samarbeid og der er satsane for husleige frå 1.1.20 på kr 850,- pr. kvm. pr. år.
I tillegg kjem godtgjering for straum, vask m.m. Husleigelova regulerer auke i husleigesatsar og ein kan ikkje auke med meir enn konsumprisindeksen
 

1.1.2 Kopiering

Prisar inkl. mva:
A4 Svart/kvitt kr. 2,- pr. side
A4 farge kr. 4,- pr. side
A3 svart/kvitt kr. 3,- pr. side
A3 farge kr. 6,- pr. side
Tykke ark/farga ark kr. 1,- pr. stk.
Laminering A4 kr. 10,- pr. stk.
Laminering A3 kr. 20,- pr. stk.
Innbinding m/spiral og omslag kr. 10,- pr stk.

 

1.1.3 Eigedomsopplysningar - gjeldande frå 1.1.20

Vare Pris
Eigedomsmeklarpakke med bygning 2805,00
Eigedomsmeklarpakke utan bygning 2151,00
Grunnkart 359,00
Planstatus 555,00
Vassforsyning og avlaupstilhøve 278,00
Legalpant og andre økonomiske tilhøve 245,00
Bygningsopplysningar 245,00
Ortofoto i fargar 335,00
Ferdigattest/mellombels  409,00
Samla rapport for matrikkeleining 379,00
Naboliste 245,00
Arealplanar 555,00
Reguleringstilhøve 555,00

 

 

Barnehagar

Foreldrebetaling gjeldande frå barnehagestart 2020 (avgiftsfritt)

Opphaldstid 5 dagar/veke 4 dagar/veke 3 dagar/veke
Pris for opphald Kr. 2 750 Kr. 2 200 Kr. 1 650
Matpengar Kr. 400 Kr. 320 Kr. 240

Pris pr. dag for opphald utover fast plass er kr. 158 inkl. matpengar.

Moderasjon

Det vert gjeve 50% syskenmoderasjon for barnehageplassen frå og med barn nr. 2.
Det er ikkje syskenmoderasjon på matpengane.

Gebyr

Gebyr for henting av barn etter stengetid er kr. 315,-.

Foreldrebetaling og gratis kjernetid

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid etter sentrale reglar vert praktisert.

 

Grunnskule

Foreldrebetaling (avgiftsfritt)

Foreldrebetaling i SFO i Valle kommune frå skulestart 2020

Opphaldstid 100% 5 d/v 80% 4 faste d/v 60% 3 faste d/v
Pris for opphald Kr. 1 706 Kr. 1 365 Kr. 1 023
Matpengar Kr. 280 Kr. 224 Kr. 168

Matpengar i SFO

Pris per dag for opphald utover fastplass er 130 kr. inkl. matpengar.

Pris per dag for opphald i skulen sine feriar er 180 kr. inkl. matpengar.

Matpengar i SFO er kr 14,00 pr. dag.
Satsane i tabellen gjeld for året 2020.

Moderasjon
Det er 40 % syskenmoderasjon når den eldste har full plass. Sjå presisering i eige regelverk.


Gebyr
Gebyr for henting av barn etter stengetid er kr 315,-.

Pleie og omsorg

Alle gebyra og avgiftene som er omtala innafor tenesteområdet er avgiftsfrie. 

1.4.1 Husleige
Ved nye leigekontraktar frå 2014 vart gjengs leige lagt til grunn for berekning av husleiga i omsorgsbustadene. Kvar einskild leigetakar kan søke bustønad gjennom Husbanken. Den vil ikkje bli transportert til kommunen. Bustønaden er månadleg. Leigetakars inntekt/pensjon vil ikkje påverke fastsetting av husleiga. Husleiga aukar i takt med konsumprisindeksen, og ein legg indeksen pr. 15.10. til grunn kvart år, med verknad frå 1.1. følgjande år. Bustadkontoret administrerer utleige av kommunale bustader.


1.4.2 Heimehjelp

Heimehjelp og lovfesta praktisk bistand etter sosialtenestelova:
Under 2 G kr. 205,- pr. mnd frå 1.1.20
2G -3G kr. 67,- pr. time
3G - 4G kr. 99,- pr. time
4G - 5G kr. 133,- pr. time
5G og over kr. 168,- pr. time

Satsane er ikkje auka for 2020, men maksimalsatsen vil auke når ny sats blir gjeve av Helse- og omsorgsdepartementet.
Den vil bli endra så fort ny sats ligg føre.


1.4.3 Teknisk bistand i heimen

(Ingen endring for 2020)

Ambulerande vaktmeister og anna lovfesta praktisk bistand:
Mindre arbeid kr. 132,- pr. time
Større arbeid

kr. 224,- pr. time


 1.4.4 Matombering

(Ingen endring for 2020)

Matombering
Kompe/graut kr. 36,-
Middag kr. 70,-


1.4.5 Dagspass 
Dagplass på sjukeheimen frå 1.1.20: lovbestemt maksimalsats kr 80,- inkl. måltid.
Maksimalsatsen er gjeve av helse- og omsorgsdepartementet, og den vil bli endra så fort ny sats ligg føre.


1.4.6 Bu på sjukeheimen
Bu på sjukeheimen: 75 % av grunnbeløpet i folketrygda + 85% av anna inntekt.


1.4.7 Korttidsopphald/avlastning
Korttidsopphald på sjukeheimen: 
Lovbestemt maksimalsats kr 160,- pr. døgn inntil 60 dagar, frå 1.1.20. Over 60 dagar som fast innlegging. Avlasting er gratis.
Maksimalsatsen er gjeve av helse- og omsorgsdepartementet, og den vil bli endra så fort ny sats ligg føre.


1.4.8 Andre tenester

Pleie i heimen Gratis
Tekniske hjelpemiddel Gratis
Tryggheitsalarm kr. 661,- pr år
(ingen auke for 2020)
Den oppsøkjande verksemda
Hjelp til montering og reperasjon av hjelpemiddel og tryggleiksalarm
Gratis


1.4.9 Habilitering - betalingssatsar

(Ikkje lovpålagt oppgåve)
(ingen auke for 2020)

Transport tur/retur
Valle - Rysstad kr. 110,-
Valle - Hallbjørnsekken/Bykle/Bygland kr. 220,-
Valle - Evje/Dalen/Hovden kr. 496,-
Valle - Kristiansand  kr. 992,-

Kveldsmat på Habilitering, kr. 77,-.

 

Sosialtenesta

1.5.1 Sals- og skjenkeavgift (avgiftsfritt)

Salgs- og skjenkeavgift (alkohollova) følgjer forskrift og pr. i dag er det minimum: 
kr 1.630,- for salg 
5.100,- for skjenking.
Ambulerande skjenkeløyve følgjer satsen i forskrifta pr. i dag:
kr 360,-.

Satsane blir endra årleg, og vil fylgje satsane i lov og forskrift.
Satsane finn ein her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-08-538#KAPITTEL_6


1.5.2 Husleige (avgiftsfritt)

Husleige for kommunale bustadar som vert administrert av sosialavdelinga aukar i takt med konsumprisindeksen kvart år.

Vatn, avlaup og renovasjon

Utsending pr. kvartal. (frå sommaren 2018)

1.6.1 Årsavgift, vatn og avlaup

(ingen auke for 2020)

Forskrift om gebyr for vatn og avlaup vedteke 24.3.10. Pris i parentes er inkl. mva. Gjeldande satsar frå 1.1.20:
Abonnements-
kategori

Inntaks-
Leidning vatn

Vatn
Abonnements-gebyr

Avlaup
Abonnements-gebyr

Einebustad/
fritidsbustad
  Kr 2.124,-
(kr 2.655,-)
Kr 2.124,-
(kr 2.655,-)
Næring/offentleg verksemd 0-32 mm Kr 2.124,-
(kr 2.655,-)
Kr 2.124,-
(kr 2.655,-)
Næring/offentleg verksemd 33-63 mm Kr 2.918,-
(kr 3.647.-)
Kr 2.918,-
(kr 3.647.-)
Næring/offentleg verksemd > 63 mm Kr 3.535,-
(kr 4.418,-)
Kr 3.535,-
(kr 4.418,-)
Jordbruksvatn   Kr 0   

 

Forbruksgebyr vert rekna ut på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på einingspris:

Einingspris for vatn Einingspris for avlaup
12,85 (16,06) kr/m3 12,85 (16,06) kr/m3
Jordbrukvatn kr 5,00 (6,25) kr/m3  

Stipulert forbruk vert fastsett etter BRA etter NS 3940 med 2,0 m3 pr. m2

Vassmålarleige:
tom 32 mm Kr 217,- (kr 271,-)
32-50 mm Kr 292,- (kr 365,-)
Større enn 50 mm Kr 365,- (kr 456,-)

 

1.6.2 Tilkoplingsavgift vatn/kloakk

(Uendra for 2020) 

 

Inntaks-

Leidning vatn
Vatn Avlaup
Einebustad//fritidsbustad   Kr 16.037,-
(kr 20.046)
Kr 16.037,-
(kr 20.046)
Leilegheitsbygg pr bueining   Kr 16.037,-
(kr 20.046)
Kr 16.037,-
(kr 20.046)
Næring/offentleg verksemd 0-32 mm Kr 16.037,-
(kr 20.046)
Kr 16.037,-
(kr 20.046)
Næring/offentleg verksemd 33-63 mm Kr 21.287,-
(kr 26.608)
Kr 21.287,-
(kr 26.608)
Næring/offentleg verksemd > 63 mm Kr 26.537,-
(kr 33.171)
Kr 26.537,-
(kr 33.172)
Jordbruksvatn   Kr 9 450
(11 813)
 

 

1.6.3 Slamtømming

(auke med 2.5% for 2020)

Det er lovbestemt sjølvfinansiering på slamtømmeordninga. Det er innført ei årleg avgift og fast slamtømming annakvart år for hushaldningar og kvart fjerde år for fritidsbustader. Pris i parentes er inkl. mva.

Type tank                           Pris pr. år
Slamavskiljar, minsteavgift >4m3     Kr 1.213,- (kr 1.516,-)     
Slamtank 5m3 Kr 1.449,- (kr 1.811,-)
Slamtank 6m3 Kr 1.729,- (kr 2.161,-)
Slamtank 7m3 Kr 2.005,- (kr 2.506,-)
Slamtank 8m3 Kr 2.287,- (kr 2.859,-)
Slamtank 9m3 Kr 2.568,- (kr 3.210,-)
Slamtank 10m3 Kr 2.848,- (kr 3.560,-)
Slamtank 12m3 Kr 3.406,- (kr 4.258,-)

 

1.6.4 Reneovasjon

(auke med 2,5% for 2020)

Det er lovbestemt sjølvfinansiering på renovasjonsordninga. Pris i parentes er inkl. mva.

Type Pris pr. år
Hushaldningsrenovasjon Kr 3.599,- (kr 4.499,-)
Hytterenovasjon Kr 1.711,- (kr 2.139,-)

 

Standardabonnement Prosentvis del av avgifta
Restavfall – grå dunk 30%
Papp og papir – grøn dunk 25%
Matavfall – brun dunk 30%
Glas og metall – grøn dunk 10%
Plast i sekk 5%

 

 

Kulturminne, natur- og nærmiljø

1.7.1 Gebyr plan-, bygge- og delesaker (avgiftsfritt)

Syner til eige gebyrregulativ for plan- bygge- og delesakshandsaming.
Gebyra vert indeksregulert etter SSB sin indeks for byggekostnader.
Rådmannen vil gjennomføre sjølvkostberekning i 2020 for å vurdere om reglementet og satsane bør då endrast.


1.7.2 Matrikkellova/seksjoneringslova

Syner til eige gebyrregulativ for matrikkel- og eigarseksjonslova.
Oppmålingsgebyr blir ikkje auka i 2020, sjølv om reglementet frå Statens kartverk tilseier det.
Det er ikkje høve til å gå over sjølvkost over tid.
Seksjoneringslova er endra, og nytt gebyr på seksjonering blir gjeldande frå 1.1.20.

Utplotting av kart kr 80,-/stk. inkl. mva.


1.7.3 Konsesjonslova (avgiftsfritt)

Syner til eige gebyrregulativ for plan- bygge- og delesakshandsaming.1.7.4 Fellingsavgift (avgiftsfritt)

Følgjer satsane til Miljødirektoratet, for tida (jaktåret 2019/2020):
Dyr Vaksen, pris Kalv, pris 1,5 åring, pris
Elg kr 562,- kr 331,- kr 420,-
Hjort kr 430,- kr 261,-  
Villrein kr 308,- kr 180,-  

Lenke til miljødirektoratet:

Kultur

1.8 Symjebasseng/badstoge

(avgiftsfritt) (uendra)
Alder Enkeltbilletter, pris Årskort, pris
Opp til 16 år kr 20,- kr 300,-
Ungdommar vgs-alder kr 30,- kr 400,-
Vaksne kr 40,- kr 600,-
Familie   kr 850,-


 

1.8.1 Kulturskulen (avgiftsfritt)

(auke med 2,5% frå 1.8.20)

Kulturskulen har desse elevavgiftene pr. halvår og dei fylgjer skuleåret :
Semesteravgift per 1.8.19 frå 1.8.20
Barn og ungdomar tom. vidaregåande skule, individuell opplæring kr   871 kr 893
Vaksne, individuell opplæring kr 1.640 kr 1681

Barn og ungdomar tom. vgs. gruppetilbod

(band, kvedargruppe, instrumentalgrupper, o.l.)
kr   410 kr 420
Vaksenkor kr   835 kr 856
Dans 30 minutt kr   267 kr 274
Dans 45 minutt kr   417 kr 427
Dans 60 minutt kr   536 kr 540Moderasjon

Dersom ein elev har meir enn eitt instrument er det full avgift for kvart ekstra instrument.

Syskenmoderasjon: Ein betaler fullt, dei neste 50 %. Det vert ikkje gitt søskenmoderasjon for gruppeundervisning (dans, band, nybyrjargrupper kor, korps) Det er ikkje syskenmoderasjon på ekstrainstrument.1.8.2 Leige av lokale/bygg (avgiftsfritt)

(auke med 5% for 2020)

Gratis leige av kommunale bygg for alle lag og organisasjonar til alle tilskipingar ved ordinær korttidsleige. Ordninga gjeld for lag og organisasjonar frå Valle kommune.

Lokale Pris
Kommunehuset (berre etter kl. 15.00),
Hylestad soknehus,
Vallehalli,
Spelestoga,
Sæbyggjen

Kr. 95,-
per time, per rom

Kr. 468,-
per dag, per rom

Kr. 1.402,-
for heile bygget

Symjebasseng/badstoge

Kopi av godkjent livredningskurs må leverast i Velkomst.
Ikkje eldre enn 1 år
 
 

Kr 95  per time
Kr 468,- per dag

Salsutstillingar kr. 4.361,- per dag
oppvask og vask etter bruk av lokala, må avtalast på førehand kr 475,- pr. time
Utstyr  
Inntil 50 stolar og 10 bord kr. 593,- per dag
Inntil 100 stolar og 20 bord kr. 1187,- per dag
Bestikk, servise og gyter kr. 449,- per dag

Teknisk utstyr, lyd og lys

Avtalast med Kjetil Carolis Jore
 
Ved ynskje om å nytte lyd og lysutstyr som høyrar til ungdomsklubben  Kr. 445,-
dekker løn til ungdomsarbeidar
for å rigge opp og rigge ned.

 

Kyrkja

Festeavgift for gravfeste er sett  til kr 1000,- for 10 år.

Bustader

1.10.1 Husleige (avgiftsfritt)

Husleige kommunale bustader blir satt til gjengs leige når det blir inngått ny leigeavtale.
Husleiga aukar i takt med konsumprisindeksen.
En legg indeksen pr. 15.10. til grunn kvart år. Med verknad frå 1.1. påfølgjande år.

Husleige for hybelbygget, som no er gjort om til elevheim, er inkludert straum og internett.
For skuleåret 2020/21 er husleiga kr. 3 238,- pr. mnd.
Depositum tilsvarar ei månadsleige. Ved fyrste husleige vert det fakturert for depositum, halve august og forskot halve juni neste år.
Konsumprisindeksen pr. 15. april blir lagt til grunn ved neste skuleår.


1.10.2 Tomteprisar (avgiftsfritt)

Sentrumsfelta Valle/Rysstad kr 10,- pr. kvm + kr 36 000,- for felles teknisk anlegg
Grendefelta Homme/Brokke kr 10,- pr. kvm + kr 20 000,- for felles teknisk anlegg
Grendefelta Flateland/Helle kr 10,- pr. kvm + kr 10 000,- for felles teknisk anlegg
Festeavgift på industriområda kr 0,50 pr. kvm

Eiga kjøpekontrakt som regulerer vidaresal til fritidsbustad med full kompensasjon for tomtekostnader.

Brann- og ulykkesvern

1.11.1 Feiing/tilsyn

Setesdal Brannvesen IKS utfører feiing og tilsyn av piper og ordninga skal vere til sjølvkost.
(Årsavgift sett ned frå kr 691,25 inkl. moms)

Gjeldande sats pr. 1.1.20: kr 380
Inkl. mva: kr 475