Gebyrregulativet for Valle kommune 2021

Prisar og gebyrer for Valle kommune

Avgift etter tobakkskadeloven

Kommunestyret vedtok i PS 39/21 den 22/6 innføring av avgift for utsalsstad for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbrukar.

Det blir kravd tilsynsavgift frå salsstad for tobakksvarer og tobakksurrogater til forbrukar iht. Tobakkskadeloven § 7 for å dekke kostnader med tilsynsoppgåver etter § 35. Gebyret blir kvart år fastsett i Forskrift om registrerings- og bevillingsordning for tobakksvarer mv § 33.

 

For 2021 er avgifta kr 4 800 for salsstad og kr 1 280 for midlertidig salsstad.

Valle kommune - Generelle bestemmelsar 1.-9.

1. Gebyrkrav vert sendt til tiltakshavar eller rekvirent der ikkje anna er avtalt. Dette må opplysast i søknaden.
2. Sakshandsamingsgebyr skal betalast sjølv om søknaden vert avslegen.
3. Det vert ikkje gjeve mellombels bruksløyve eller ferdigattest på søknadspliktige tiltak før sakshandsamingsgebyr er betalt.
4. Kommunen kan i visse høve krevje at sakshandsamingsgebyret skal vere betalt før søknad vert handsama.
5. Det skal ikkje betalast gebyr for handsaming av klagesaker.
6. Dersom eit gebyr er openbart urimeleg kan rådmannen eller den som har fått fullmakt fastsetje eit høveleg gebyr.
7. Klage på fastsetting av gebyr medfører ikkje lengre betalingsfrist.
8. Evt. klage på gebyr sendast skriftleg til Valle kommune der det vert handsama i plan- og miljøutvalet. Fylkesmannen er endeleg klageinstans.
9. Ved handsaming av nytt løyve der tidlegare løyve har gått ut må det betalast fullt gebyr.
10. Gebyr vert reikna ut i frå regulativet som gjeld den datoen kommunen har motteke ein komplett søknad.
11. Kommunen skal av eige tiltak betale tilbake det rekvirenten måtte ha til gode. Det same gjeld der kommunen ved feil har kravd og motteke for mykje i gebyr.
12. Gebyr skal være betalt innan 20 dagar rekna frå fakturadato. Ved for sein betaling kan kommunen krevje purregebyr på 10 % av rettsgebyret. Må kommunen purre fleire gonger, skal kommunen i tillegg til purregebyr krevje morarenter i samsvar med morarenteloven frå forfallsdato.
13. Det kan ikkje krevjast rentetillegg for mykje betalt gebyr.
14. Forelda godkjenning, ikkje igangsett arbeid. Er eit løyve utgått etter plan- og bygningsloven § 21-9 betales fullt gebyr ved eventuell ny handsaming av same søknad. Bestemminga gjeld tilsvarande for dispensasjon.


Kva for eit regulativ skal nyttast
Gebyret skal reknast ut etter det regulativet som gjeld den datoen kommunen tok i mot ei tilfredsstillande melding, søknad eller rekvisisjon.

Betalingstidspunkt
1. For søknader kan kommunen krevja at tilhøyrande gebyr skal vera betalt før sakshandsaminga tek til.
2. Saker som skal betalast etter brukte timeverk og utlegg til sakkunnig hjelp, vert det kravt førehandsbetaling i samsvar med gjeve overslag. Ved fullført handsaming vert endeleg gebyr fakturert eller refundert.
3. For saker som handsamast i to eller fleire trinn skal gebyret være betalt før det vert gjeve igangsettingsløyve eller det vert treft nye vedtak i saken, herunder bruksløyve, ferdigattest eller driftsløyve.
4. Nye søknader for same eigendom handsamas ikkje dersom gebyr i tidlegare sak ikkje er betalt.
5. Gebyr for planar skal fakturerast ved 1. gongs handsaming. Grunnlag for faktura er planforslag som vert teke opp til 1. gongs handsaming.
6. Kommunen kan også for andre arbeid krevje at gebyret er betalt før kommunen sine arbeid tek til.

Fritak for gebyr/redusert gebyr
Når særlege grunnar tilseier det, kan kommunen etter kommunalt fastsette retningsliner heilt eller delvis gje fritak for betaling av gebyr til kommunen i ei konkret sak.

Klage
Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak gjort i medhald av dette regulativet for gebyr etter plan- og bygningslova, matrikkellova og forureiningslova. Kommunal klagenemnd er klageinstans for tilsvarande gebyrvedtak etter delings- og seksjoneringslova. Det skal ikkje betalast gebyr for handsaming av klagesak.


Avbrote arbeid
Når ein tiltakshavar/rekvirent er årsak til at kommunen sitt arbeid blir avbrote, skal det betalast gebyr i høve til det som er utført eller som kommunen må utføre i tida heilt fram til avbrot.

Endring av regulativet eller gebyrsatsane
Regulativet skal rullere kvart 4 år fortrinnsvis midt i ein valperiode. Ved sentrale endringar eller overordna lovendringar må kommunen revidere gebyrregulativet i tråd med desse.

Gebyra skal vere til sjølvkost.
Gebyrsatsane kan kvart år regulerast etter SSB sin indeks for byggekostnader.


Gebyr til statlege etatar
Der kommunen skal krevja inn gebyr til statlege etatar for saker etter dette regulativet, skal utskriving og innkrevjing av kommunale og statlege gebyr skje samordna. Det gjeld også for ulike kommunale instansar.


Gebyr plan- og bygningsloven § 33-1
1. Kommunestyret sjølv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for handsaming av søknad om løyve, utarbeiding av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift påkviler kommunen å utføre, herunder handsaming av private planforslag. Gebyret skal ikkje overstige kommunens naudsynte kostnadar på sektoren. I gebyret kan det inkluderas utgifter til naudsynt bruk av sakkyndig bistand under tilsyn. Andel av gebyr som vert kravt inn for tilsyn skal gå fram av regulativet. Tiltakshavar kan sjølv sørgje for de nødvendige utredningar.
2. Eigar skal betale gebyr for kostnadane for handsaming av søknad om driftsløyve og for driftskontroll til rette mynden. Gebyr for driftskontroll kan heilt etter delvis dekkes av årsavgifta.

Valle kommune - Arbeid etter matrikkelloven

1. Oppretting av matrikkeleining 

Oppretting av grunneigedom og festegrunn

areal frå 0 – 500 m² + punktfeste kr         16 138,-
areal frå 501 – 2000 m² kr         22 769,-
areal frå 2001 m² – auke pr. påbegynt da. kr           3 514,-

Ved samtidig oppmåling av 2 eller fleire tilgrensande tomter som er rekvirert av same rekvirent,
vert det gjeve reduksjon i pris på 15% av gebyret frå tomt nr. 2.

2. Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn

areal frå 0 – 500 m² + punktfeste kr         16 138,-
areal frå 501 – 2000 m² kr         22 769,-
areal frå 2001 m² – auke pr. påbegynt da. kr           3 514,-

Dersom matrikulering vert gjennomført utan oppmålingsforretning, vert gebyret sett til kr. 7 987,-

3 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon

Gebyr for oppmåling av ute areal pr. eigarseksjon
Areal frå 0 – 250 m² kr       11 024,-
Areal frå 251 – 2000 m² kr       13 740,-
Areal frå 2001 m² – auke  pr. påbegynt da. kr         1 757,-

 

3.1 Gebyr for seksjonering

Sak utan synfaring inntil 3 seksjonar kr. 11 000,-
Sak utan synfaring 4 – 8 seksjonar kr. 14 000,-
Frå 9 seksjonar tillegg pr seksjon

kr. 500,-

Oppheve seksjonering kr. 3 000,-
Synfaring kr. 4 000,-
Ved avslag på seksjoneringssøknader, 50 % gebyr  

For oppmåling av uteareal på eigarseksjon gjeld pkt. 3.

 

4. Oppretting av anleggseigedom (volumeigedom, t.d. tunnel)

Gebyr som for oppretting av grunneigedom. Det er m2 som er grunnlag for gebyr, ikkje volum

Areal frå 0 – 2000 m2 kr. 18 374,-
Areal frå 2001 m2 – auke pr. påstarta daa. kr. 3 834,-

 

4.1 Registrering av jordsameige

Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige vert fakturert etter medgått tid.
Timesatsen er kr. 1 198,- pr time.

 

5. Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning

Gebyret vert som i punkta 1, 2, 4.1 og 4.2, pluss eit tillegg på kr. 2 000,-. 


6. Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saka vert trekt før den er fullført, må avvisast, eller at saka ikkje lar seg
matrikkelføre på grunn av endra heimelstilhøve eller av andre grunnar ikkje kan sluttførast,
er sett til 1/3 av gebyrsatsane i punkt  1 – 4.2


7. Grensejustering 

7.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

Ved gebyr for grensejustering kan ein justere arealet på ein eigedom med inntil 5 % av storleiken på eigedomen.
Ein kan maksimalt endre storleiken med 500 m². 
Ein eigedom kan likevel ikkje gje frå seg areal som til saman vert meir enn 20 % av arealet til eigedomen sitt areal før justeringa

Areal frå 0 – 250 m² kr         11 024,-
Areal frå 251 – 500 m² kr         14 699,-

 

7.2 Anleggseigedom (volumeigedom, t.d. tunnel)

For anleggseigedom kan volumet justeras med inntil 5 % av anleggseigedommen sitt volum,
men den maksimale justeringa kan ikkje vere meir enn 1000 m³

Volum frå 0 – 250 m³ kr         11 024,-
Volum frå 251 – 1000 m³ kr         14 699,-

 

8. Arealoverføring 

8.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast.  Arealoverføring utløyser dokumentavgift. 
Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jernbaneføremål.

Areal frå 0 – 250 m²  kr        11 024,-
Areal frå 251 - 500 m²  kr        14 699,-
Areal frå 501 m² - auke pr. nytt påstarta 500 m² kr          1 836,-


8.2 Anleggseigedom (volumeigedom, t.d. tunnel)

anleggseigedom kan det volum som skal overførast frå ei matrikkeleining til ein annen, ikkje vere registrert på ei tredje matrikkeleining.
Volum kan berre overførast til ei matrikkeleining dersom krava for samanføying er til stades. Matrikkeleininga skal vere eit samanhengande volum.

Volum frå 0 – 500 m³ volum kr         11 024,-
Volum frå 501 m³ - auke pr. nytt påstarta 500 m2 kr         14 699,-

 

9 Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidligare er koordinatfastsett ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkt kr         6 550,-
Dersom det er fleire enn 2 punkt er det tillegg pr. punkt kr         1 229,-

Gebyret skal ikkje bli høgre enn fullt gebyr etter punkt 1.


10 Klarlegging av eksisterande grense, der grensa ikkje tidligare er koordinatfastsett (skyldskifteeigedom) eller klarlegging av rettar

For areal inntil 2.500 m2 kr      12 770,-
For areal over 2.500 m2 – 10.000 m2 kr      19 094,-

Klarlegging av rettar vert fakturert etter brukt tid. Timesatsen er kr. 1 198,- pr time.


11 Privat grenseavtale og matrikkelføring

For inntil 2 grensepunkt eller 100 m grenselengde kr         3 674,-
For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde kr            798,-

Det kan gjerast avtale om at ein kan rekne gebyr etter brukt tid. Timesatsen er kr. 1 198,- pr. time

 

12 Endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka

Dersom rekvirenten under sakens gang gjer endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saken, vert gebyret likevel oppretthalde.

 

13 Utskriving av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider kr         175,-
Matrikkelbrev over 10 sider kr         350,-

Endring i maksimalsatsane regulerast av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklinga.

 

14 Timepris for arbeid etter matrikkellova

For alt arbeid som ikkje kan reknast etter dei faste satsane over, reknast ein timepris på (skal ikkje leggast til MVA):

Kontorarbeid (for og etterarbeid)  kr      1 198,-
Markarbeid kr      1 581,-

 

 

Kommentar til nokre av punkta:

Pkt. 2: Gjeld oppmålingsforretning av eksisterande umatrikulert grunn. Gebyret utløyser ei oppmålingsforretning.
Gjer den ikkje det, vert det foreslått at gebyret vert satt til kr. 5 000,- (Kfr. tidlegare registreringsbrev) Registreringsbrev kosta i 2009 kr. 3 372,-
Prisen satt til kr. 7 987,- er relativ høg, men det er med tanke på at dokumentasjonen vil vere same høge krav til.


Pkt. 3: Oppmåling av uteareal til den enkelte seksjon. Pr eigarseksjon! Prisen er relativ låg, då det i dei fleste situasjonar,
vil vere ei ferdig oppmålt tomt rundt, slik at det reint oppmålingstekniske arbeidet vil vere enklare.


Pkt. 3.1: Ny eigarseksjonslov frå 01.01.2018.
§ 15: Gebyr for kommunen si handsaming av søknad om seksjonering.


Pkt. 5: Jf. Matrikkelforskrifta § 25


Pkt. 7.2: Same pris som for grensejustering. Auka er lik som for grensejustering, men merk at det her er snakk om m3 og ikkje m2.


Pkt. 9: Dette går på utsetjing (påvising) av ei allereie eksisterande, tidlegare oppmålt grense. Det vil bli kalla inn til oppmålingsforretning på ordinær måte.
Merke, evt. bortkomne grensemerke og måle inn alt for å dokumentere koordinatverdien i forhold til Matrikkelen, evt. kvalitetseving av eksisterande merker.


Pkt. 10: Dette går på t.d. oppmålingsforretning over skylddelte tomter. Skylddelingstomter er ein god del rimelegare enn frådeling av ei ordinær tomt.
I dette ligg det og ein tanke om at kommunen er tent med at det vert rydda opp i gamle eigedomsgrenser.

Leige av kommunale bygg

Leige av lokale/bygg (avgiftsfritt)

 

Gratis leige av kommunale bygg for alle lag og organisasjonar til alle tilskipingar ved ordinær korttidsleige. Ordninga gjeld for lag og organisasjonar frå Valle kommune.

Lokale Pris
Kommunehuset (berre etter kl. 15.00),
Hylestad soknehus,
Vallehalli,
Spelestoga,
Sæbyggjen

Kr. 95,-
per time, per rom

Kr. 468,-
per dag, per rom

Kr. 1.402,-
for heile bygget

Symjebasseng/badstoge

Kopi av godkjent livredningskurs må leverast i Velkomst.
Ikkje eldre enn 1 år
Kr 95  per time
Kr 468,- per dag
 

 

Kommersielle Salsutstillingar kr. 4.361,- per dag
oppvask og vask etter bruk av lokala, må avtalast på førehand kr 475,- pr. time
Utstyr  
Inntil 50 stolar og 10 bord kr. 593,- per dag
Inntil 100 stolar og 20 bord kr. 1187,- per dag
Bestikk, servise og gyter kr. 449,- per dag

Teknisk utstyr, lyd og lys

kr. 475 per time

Skal avtalast med Kjetil Carolis Jore

Ved ynskje om å nytte lyd og lysutstyr som høyrar til ungdomsklubben 

Kr. 475,- per time.

Skal avtalast på førehand
 

Valle kommune - Teknisk forvaltning 10.-19.

10. Kart gebyr og eigedomsoppgåver

Kart til plan- og prosjekterings- og dokumentasjonsarbeid.
For analog kopi på målrett transparent material og papirkopi eller utplott av kart:

Format A 4 Format A 3 Format A 2 Format A 1 Format A 0
22,- 40,- 79,- 119,- 157,-

Prisar er inkl. mva

Kart i samband med bygge- og delingssøknad er gratis i A4 og A3 format.

 

11. Private regulerings- og utbyggingsplanar

Plan og bygningsloven kapittel 12.

11.1. Oppstartsmøte
Gebyr for oppstartsmøtet godskrivast ved fastsetjing av gebyr for plansakshandsaming dersom planforslaget sendast til kommunen innan eit år etter at oppstartsmøtet vart halde.
kr. 10.608


 

11.2

 

11.3

Detaljregulering – inntil 10 einingar
+ tillegg for kvar eining
Ei eining er fritidsbustadtomt, bustadtomt, næringstomt. Eks. dobbelthytte, dobbeltbustad vert rekna som 2 einingar. Det skal betalast tillegg for 1 eining.
kr. 21.214,
kr. 1.061,-


 

11.3

 

11.4

Detaljregulering – 11-50 einingar
+ tillegg for kvar eining
Ei eining er fritidsbustadtomt, bustadtomt, næringstomt. Eks. dobbelthytte, dobbeltbustad vert rekna som 2 einingar. Det skal betalast tillegg for 1 eining.
kr. 53.037,
kr. 1.061,-


 

11.5

 

11.6

Detaljregulering – over 50 einingar
+ tillegg for kvar eining
Ei eining er fritidsbustadtomt, bustadtomt, næringstomt. Eks. dobbelthytte, dobbeltbustad vert rekna som 2 einingar. Det skal betalast tillegg for 1 eining.
kr. 116.682,
kr. 795,-


 

11.7

 

 

 

 

 

 

11.8

Andre reguleringsplanar
+ tillegg pr. 1000m²
Arealrekneskap skal følgje som del av planforslaget.

Følgjande arealformål får ikkje arealgebyr:

  • Eksisterande bebyggelse, medrekna idrettsanlegg som er offentleg tilgjengeleg og grav- og urnelundar, i område for bebyggelse og anlegg, når det ikkje leggast til rette for høgare utnytting.
  • Offentleg vegareal
  • Grøntstruktur
  • Landbruks- natur- og friluftsformål
kr. 53.038,
kr. 530,-


 
11.9 Mindre endring av detaljregulering
I saksframlegget vert det teke stilling til om det er mindre eller vesentleg endring av detaljplan.
kr.10.608,-

 
11.10 Vesentleg endring av detaljregulering
I saksframlegget vert det teke stilling til om det er mindre eller vesentleg endring av detaljplan.
kr. 26.519,-

 
11.12. Fornying av detaljregulering
Her trengs berre eit saksframlegg på fornyinga.
kr. 7.956,-
 
11.13 I særlege tilfelle kan gebyr reknast etter brukt tid, timepris kr. 1.273,-

Alle planar skal seinast før 1. gongs handsaming leverast på digitalt format (Sosi), og vere utarbeidd
etter Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin rettleiar. Dersom kommunen har ledige ressursar kan kommunen stå for
teknisk tilrettelegging, med gebyr etter medgått tid.

 

12. Konsekvensutgreiing

Gebyr for kvart utgeidd tilhøve (jfr. tabell I og II i forskrifta)

Gebyr for medgått tid kan og avtalast på førehand, jfr. timepris.

kr.        1 213,-

 

13. Dispensasjon
I tillegg kjem byggesaksgebyr

13.1 Handsaming av dispensasjonssaker jf. pbl § 19, dispensasjon frå plankrav/plan/føremål Kr. 10608,-
13.2 Handsaming av dispensasjonssaker jf. pbl § 19, dispensasjon frå andre forhold lov/forskrift/avstandskrav Kr. 5304,-
13.3 Handsaming av dispensasjonssaker jf. pbl § 19 for frådelte eller bebygde tomter og støylsbuer Kr. 5304,-
13.4 Handsaming av dispensasjonssaker jf. pbl § 19, dispensasjon frå utnyttingsgrad for mindre tiltak i bustadområde Kr. 2500,-
13.5 Reduksjon for dispensasjonsforhold for tiltak som handsamas etter PBL § 20-4 eller unntakas etter § 20-5 50%

 

14 Delingssøknad etter plan og bygningsloven

14.1 Frådeling av byggetomt i samsvar med tomteinndeling i plan, dei fyrste 5 tomter. Kr. 2500,-
14.2 Frådeling av byggetomt i samsvar med tomteinndeling i plan, frå og med 5 tomter per tomt Kr. 1250,-
14.3 Frådeling av byggetomt i samsvar med plan, men grenser ikkje er vist i plankart Kr. 5000,-
14.4 Frådeling av byggetomt i strid med plan, dispensasjonsgebyr kjem i tillegg Kr. 7000,-
14.5 Frådeling av tilleggsareal (evt. med vilkår om samanføying) Kr. 2500,-

 

15 Delingssøknad etter jordlova §12

15.1 Handsamingsgebyr etter jordlova, jf. forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling m.m. § 2. Kurante saker
Delegerte saker – t.d. tilleggsareal til bebygd tomt
Kr. 1000,-
15.2 Handsamingsgebyr etter jordlova, jf. forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling m.m. § 2
Ukurante saker
Politiske saker
Kr. 2000,-

 

16. Byggesaksgebyr

16.1 Gebyr for bruk av eByggesøk godskrivast ved fastsetjing av gebyr for byggesakshandsaming, i tillegg vert byggesaksgebyr redusert med 10% ved bruk av denne løysinga.  

 

Tiltak krev løyve og som tiltakshavar kan stå for, pbl § 20-4  
16.2 Mindre tiltak på bygd eigedom, (SAK10 § 3-1 a) eller b) tilbygg eller frittliggjande Kr. 2500,-
16.3 Bruksendring for mindre del av bustad, tilleggsdel til hovuddel o.l. (SAK10 §-1 c) Kr. 2500,-
16.4 Alminnelege driftsbygningar i landbruket <150 m2 (SAK10 § -2) Kr. 2500,-
16.5 Alminnelege driftsbygningar i landbruket >150 m2 (SAK10 § -2) Kr. 5000,-
16.6 Mellombels bygningar, konstruksjonar eller anlegg max 2 år Kr. 5000,-
16.7 Andre mindre tiltak som etter kommunen skjønn kan forestå av tiltakshavar Kr. 2500,-
16.8 Søknad om endring av løyve som nemnt over (omfattande endringar handsamas som ny søknad) Kr. 1250,-
  Tiltak som krev søknad og løyve – PBL § 20-3  
16.9 Bygg med ei bu-eining Kr. 10000,-
16.10 Tillegg per bu-eining (fom bu-eining nr. 2- til og med 5) Kr. 5000,-
16.11 Til- og påbygg/ombygging bustad, per nye bu-eining Kr. 5000,-
16.12 Til- og påbygg/ombygging anna Kr. 5000,-
16.13 Mindre påbygg, kvister, auke BYA/BRA inntil 15 m2 Kr. 2500,-
  Andre tiltak på bustadeigedom/fritidseigedom  
16.14 Større garasjer, anneks etc. (ansvarsbelagte) Kr. 5000,-
16.15 Murer, levegger,pipe, rehabilitering av pipe Kr. 2500,-
16.16 Fasadeendring Kr. 2500,-
16.17 Alle andre bygg, til- og påbygg nærings- og industribygg
+ i tillegg kjem arealgebyr per BRA per tomt.
Kr. 5000,-
16.17.1 BRA 0 – 50 m2 Kr. 884,-
16.17.2 BRA 51 – 100 m2 Kr. 1621,-
16.17.3 BRA 101 – 200 m2 Kr. 2867,-
16.17.4 BRA 201 – 400 m2 Kr. 3389,-
16.17.5 BRA 401 m2 – 600 m2 Kr. 3979,-
16.17.6 BRA over 600 m2 Kr. 5,- pr m2
  Diverse tiltak/søknadar/handsamingar  
16.18 Godkjenning av igangsettingsløyve per handsaming fom nr. 2 Kr. 500,-
16.19 Mellombels bruksløyve Kr. 2500,-
16.20 Bygningstekniske installasjoner og VA-anlegg Kr. 5000,-
16.21 Vesentlege terrenginngrep inkl. evt. mur Kr. 5000,-
16.22 Trafikk-/samferdsselsanlegg, veg, parkeringsplass etc. Kr. 5000,-
16.23 Skilt/reklame Kr. 2500,-
16.24 Søknad om endring av løyve (omfattande endringar handsamas som ny søknad) Kr. 5000,-
16.25 Bruksendre mindre del av bustad, tilleggsdel til hovuddel o.l Kr. 5000,-
16.26 Bruksendre med nye bu-einingar, gebyr per ny bu-eining Kr. 5000,-
16.27 Bruksendring av større bygg/næringsbygg Kr. 10000,-
16.28 Riving, gebyr per bygning <500 m2 (riving av mindre bygg bereknas etter pbl 20-4) Kr. 2500,-
16.29 Godkjenning av sjølvbyggar Kr. 1600,-
  Ulovligheitsoppfylgjing, retting m.m  
16.30 Ulovligheitsoppfylgjing, retting mv faktureras etter gjeldande timesatser jf. gebyrregulativet  
16.31 I tillegg til gebyrregulativet kjem gebyr etter PBL kap 32 og SAK kap 16  

 

17. Gebyr for arbeid etter forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg (§9)

17.1 Gebyr for kvar utgreidd tilhøve (jf. tabell I og II i forskrifta)
Gebyr for medgått tid kan òg avtalast på førehand jf. timepris
kr. 1213,-

 

18. Gebyr for handsaming av konsesjonssaker

18.1 Handsamingsgebyr etter konsesjonslova, jf. forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling m.m § 2 kr. 5000,-

 

19. Gebyr for arbeid etter forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg
Det skal betalast gebyr per utslepp

19.1 Anlegg der utsleppet er kalkulert til <15 PE kr. 3500,-
19.2 Anlegg der utsleppet er kalkulert til mellom 15 og 100 PE Kr. 7163,-
19.3 Anlegg der utsleppet er kalkulert til over 100 PE Kr. 10744,-
19.4 Der ein søknad gjeld fleire avlaup av same storleik på same eigedom i høve til inndeling i punktar ovanfor, skal det krevjast halvt gebyr per avlaup frå og med nr. 2.  
19.5 Der ein søknad gjeld fleire avlaup av ulik storleik på same eigedom i høve til inndelinga ovanfor, skal det krevjast fullt gebyr for det avlaupet som gjev størst gebyr og halvt gebyr i høve til klassen per avlaup som kjem i tillegg  
19.6 Det kan krevjast refusjon for utlegg til fagkunnig hjelp   

 

 

Husleige administrasjonslokale, kopiering/laminering og eigedomsopplysningar

Husleige
Husleige kommunehus og helsesenter vert forhandla fram i kvart enkelt høve/kontrakt.

Det er vedtatt prinsipp for tenesteavtalar ved interkommunale samarbeid og der er satsane for husleige frå 1.1.20 på kr 850,- pr. kvm. pr. år.
I tillegg kjem godtgjering for straum, vask m.m. Husleigelova regulerer auke i husleigesatsar og ein kan ikkje auke med meir enn konsumprisindeksen
 

Kopiering

Prisar inkl. mva:
A4 Svart/kvitt kr. 2,- pr. side
A4 farge kr. 4,- pr. side
A3 svart/kvitt kr. 3,- pr. side
A3 farge kr. 6,- pr. side
Tykke ark/farga ark kr. 1,- pr. stk.
Laminering A4 kr. 10,- pr. stk.
Laminering A3 kr. 20,- pr. stk.
Innbinding m/spiral og omslag kr. 10,- pr stk.
Utplotting av kart  Kr. 80,- pr. stk

 

Eigedomsopplysningar - gjeldande frå 1.1.21

Eigedomsopplysningar skal bestillast via e-torg eller infoland.

E-torg

Infoland

 

 

Barnehagar

Foreldrebetaling (avgiftsfritt) 

Opphaldstid 5 dagar/veke 4 dagar/veke 3 dagar/veke
Pris for opphald Kr. 2 750 Kr. 2 200 Kr. 1 650
Matpengar Kr. 400 Kr. 320 Kr. 240

Pris pr. dag for opphald utover fast plass er kr. 158 inkl. matpengar.

Moderasjon

Det vert gjeve 50% syskenmoderasjon for barnehageplassen frå og med barn nr. 2.
Det er ikkje syskenmoderasjon på matpengane.

Gebyr

Gebyr for henting av barn etter stengetid er kr. 320,-.

Foreldrebetaling og gratis kjernetid

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid etter sentrale reglar vert praktisert.

 

Grunnskule/SFO

Foreldrebetaling (avgiftsfritt)

Ny pris gjeldande frå 01.09.2021 står i parantes.

Opphaldstid 100% 5 d/v 80% 4 faste d/v 60% 3 faste d/v
Pris for opphald Kr. 1 706 (1500) Kr. 1 365 (1100) Kr. 1 023 (700)
Matpengar Kr. 280 Kr. 224 Kr. 168

Matpengar i SFO

Pris per dag for opphald utover fastplass er 130 kr. (149)  inkl. matpengar.

Pris per dag for opphald i skulen sine feriar er 180 kr. (199) inkl. matpengar.

Matpengar i SFO er kr 14,00 pr. dag.
 

Moderasjon

Nasjonal moderasjon:
1. Ei inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for hushaldningar med elevar på 1. trinn og 2. trinn.
2. Gratis ordning for elevar med særskilde behov på 5. og 7. trinn.
**Lokal moderasjonsordning: 40 % syskenmoderasjon når ein eldre sysken har full plass og denne ikkje er kvalifisert for nasjonal moderasjon


Gebyr
Gebyr for henting av barn etter stengetid er kr 315,- (320)

Pleie og omsorg

Alle gebyra og avgiftene som er omtala innafor tenesteområdet er avgiftsfrie. 

Heimehjelp

Heimehjelp og lovfesta praktisk bistand etter sosialtenestelova:
Inntekt Pris per time/månad
Under 2 G kr. 210,- per månad
2G -3G kr. 88,- pr. time
3G - 4G kr. 110,- pr. time
4G - 5G kr. 135,- pr. time
5G og over kr. 170,- pr. time

Maksimalsatsen vil auke når ny sats blir gjeve av Helse- og omsorgsdepartementet.

Teknisk bistand i heimen

Ambulerande vaktmeister og anna lovfesta praktisk bistand:
Mindre arbeid kr. 134,- pr. time
Større arbeid

kr. 224,- pr. time


 Matombering

 

Matombering
Kompe/graut kr. 36,-
Middag kr. 75,-
Frukost/kveldsmat kr. 45,-


Opphald på bygdeheimen

Opphald Pris
Fast plass 75 % av grunnbeløpet i folketrygda + 85 % av anna inntekt
Korttidsopphald, inntil 60 dagar Kr. 170 per døgn
Opphald over 60 dagar, reknast som fast plass 75 % av grunnbeløpet i folketrygda + 85 % av anna inntekt
Dagopphald inkl. måltid Kr. 90
Avlasting Gratis


1.4.8 Andre tenester

Pleie i heimen Gratis
Tekniske hjelpemiddel Gratis
Tryggheitsalarm kr. 661,- pr år
(ingen auke for 2020)
Den oppsøkjande verksemda
Hjelp til montering og reperasjon av hjelpemiddel og tryggleiksalarm
Gratis

Maksimalsatsen er gjeven av helse- og omsorgsdepartementet, og den vil bli endra så fort ny sats ligg føre.

Andre tenester

Andre tenester Pris
Pleie i heimen/heimesjukepleie Graits
Tekniske hjelpemiddel Gratis
Oppsøkjande verksemd/montering og reparasjon av hjelpemiddel og tryggleiksalarm Gratis
Tryggleiksalarm kr. 800


Habilitering - betalingssatsar

(Ikkje lovpålagt oppgåve)
 

Transport tur/retur
Valle - Rysstad kr. 200,-
Valle - Hallbjørnsekken/Bykle/Bygland kr. 400,-
Valle - Evje/Dalen/Hovden kr. 700,-
Valle - Kristiansand  kr. 1200,-

 

 

Sals og skjenkeavgifter/bevillingsgebyr og kunnskapsprøver

Sals- og skjenkeavgift (avgiftsfritt)

Sals og skjenkeavgift (alkoholforskrifta) Pris
Sal:
- 0,22 kr per vareliter for alkoholhaldig drikk gruppe 1
- 0,61 kr per vareliter for alkoholhaldig drikk gruppe 2
Minimum Kr. 1 740
Skjenking:
-0,50 kr per vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 1
-1,32 kr per vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 2
-4,36 kr per vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 3
Minimum Kr. 5 400
Ambulerande skjenkeløyve Kr. 390 pr gong

*Bevillingsmyndigheita fastset fristar for bevillingshavar si innsending av oppgåve over forventa omsett mengde alkoholhaldig drikk og innbetaling av gebyr.
**Satsane fylgjer lov og forskrift, og vil bli endra i takt med lovverket.

Kunnskapsprøver Pris
Etablererprøva kr. 400
Kunnskapsprøva – sal kr. 400
Kunnskapsprøva – skjenking kr. 400
Kunnskapsprøva - skjenkekontrollør kr. 400

 

Vatn, avlaup og renovasjon

Utsending pr. kvartal. (frå sommaren 2018)

Årsavgift, vatn og avlaup

(ingen auke for 2021)

Forskrift om gebyr for vatn og avlaup vedteke 24.3.10. Pris i parentes er inkl. mva. Gjeldande satsar frå 1.1.20:
Abonnements-
kategori

Inntaks-
Leidning vatn

Vatn
Abonnements-gebyr

Avlaup
Abonnements-gebyr

Einebustad/
fritidsbustad
  Kr 2.124,-
(kr 2.655,-)
Kr 2.124,-
(kr 2.655,-)
Næring/offentleg verksemd 0-32 mm Kr 2.124,-
(kr 2.655,-)
Kr 2.124,-
(kr 2.655,-)
Næring/offentleg verksemd 33-63 mm Kr 2.918,-
(kr 3.647.-)
Kr 2.918,-
(kr 3.647.-)
Næring/offentleg verksemd > 63 mm Kr 3.535,-
(kr 4.418,-)
Kr 3.535,-
(kr 4.418,-)
Jordbruksvatn   Kr 0   

 

Forbruksgebyr vert rekna ut på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på einingspris:

Einingspris for vatn Einingspris for avlaup
12,85 (16,06) kr/m3 12,85 (16,06) kr/m3
Jordbrukvatn kr 5,00 (6,25) kr/m3  

Stipulert forbruk vert fastsett etter BRA etter NS 3940 med 2,0 m3 pr. m2

Vassmålarleige:
tom 32 mm Kr 217,- (kr 271,-)
32-50 mm Kr 292,- (kr 365,-)
Større enn 50 mm Kr 365,- (kr 456,-)

 

Tilkoplingsavgift vatn/kloakk

(Uendra for 2021) 

 

Inntaks-

Leidning vatn
Vatn Avlaup
Einebustad//fritidsbustad   Kr 16.037,-
(kr 20.046)
Kr 16.037,-
(kr 20.046)
Leilegheitsbygg pr bueining   Kr 16.037,-
(kr 20.046)
Kr 16.037,-
(kr 20.046)
Næring/offentleg verksemd 0-32 mm Kr 16.037,-
(kr 20.046)
Kr 16.037,-
(kr 20.046)
Næring/offentleg verksemd 33-63 mm Kr 21.287,-
(kr 26.608)
Kr 21.287,-
(kr 26.608)
Næring/offentleg verksemd > 63 mm Kr 26.537,-
(kr 33.171)
Kr 26.537,-
(kr 33.172)
Jordbruksvatn   Kr 9 450
(11 813)
 

 

Slamtømming

Det er lovbestemt sjølvfinansiering på slamtømmeordninga. Det er innført ei årleg avgift og fast slamtømming annakvart år for hushaldningar og kvart fjerde år for fritidsbustader. Pris i parentes er inkl. mva.

Type tank                           Pris pr. år
Slamavskiljar, minsteavgift >4m3     Kr 1.213,- (kr 1.516,-)     
Slamtank 5m3 Kr 1.449,- (kr 1.811,-)
Slamtank 6m3 Kr 1.729,- (kr 2.161,-)
Slamtank 7m3 Kr 2.005,- (kr 2.506,-)
Slamtank 8m3 Kr 2.287,- (kr 2.859,-)
Slamtank 9m3 Kr 2.568,- (kr 3.210,-)
Slamtank 10m3 Kr 2.848,- (kr 3.560,-)
Slamtank 12m3 Kr 3.406,- (kr 4.258,-)

 

Reneovasjon

Det er lovbestemt sjølvfinansiering på renovasjonsordninga. Pris i parentes er inkl. mva.

Type Pris pr. år
Hushaldningsrenovasjon Kr 3.599,- (kr 4.499,-)
Hytterenovasjon Kr 1.711,- (kr 2.139,-)

 

Standardabonnement Prosentvis del av avgifta
Restavfall – grå dunk 30%
Papp og papir – grøn dunk 25%
Matavfall – brun dunk 30%
Glas og metall – grøn dunk 10%
Plast i sekk 5%

 

 

Kulturminne, natur- og nærmiljø

Fellingsavgift (avgiftsfritt)

Følgjer satsane til Miljødirektoratet, for tida (jaktåret 2020/2021):
Dyr Vaksen, pris Kalv, pris
Elg kr 562,- kr 331,-
Hjort kr 430,- kr 261,-
Villrein kr 308,- kr 180,-

Lenke til miljødirektoratet:

Kultur

1.8 Symjebasseng/badstoge

(avgiftsfritt) (uendra)
Alder Enkeltbilletter, pris Årskort, pris
Opp til 16 år kr 20,- kr 300,-
Ungdommar vgs-alder kr 30,- kr 400,-
Vaksne kr 40,- kr 600,- (frå 20.08.21 kr. 660)
Familie   kr 800,- (frå 20.08.21 kr. 860)


 

1.8.1 Kulturskulen (avgiftsfritt)

(auke med 2,5% frå 1.8.20)

Kulturskulen har desse elevavgiftene pr. halvår og dei fylgjer skuleåret :
Semesteravgift per 1.8.20 frå 1.8.21
Barn og ungdomar tom. vidaregåande skule, individuell opplæring kr   893 kr 915
Vaksne, individuell opplæring kr 1681 kr 1723

Barn og ungdomar tom. vgs. gruppetilbod

(band, kvedargruppe, instrumentalgrupper, o.l.)
kr   420 kr 431
Gruppetilbod, vaksne kr   856 kr 877
Dans 30 minutt kr   274 kr 281
Dans 45 minutt kr   427 kr 438
Dans 60 minutt kr   540 kr 554Undervisning i meir enn eitt instrument:

Elevar som ynskjer undervisning i fleire instrument er det full avgift for kvart ekstra instrument.

Syskenmoderasjon: 

Ein betaler fullt, dei neste 50 %. Det er ikkje søskenmoderasjon for gruppetilbod og ved undervisning i ekstrainstrument.

Leige av instrument: Kr. 250 pr. semester

Vaksenkor, medlemsavgift: Kr. 1200 pr. semester.


 

Kyrkja

Festeavgift for gravfeste er sett  til kr 1000,- for 10 år.

Bustader

Husleige (avgiftsfritt)

Husleige kommunale bustader blir satt til gjengs leige når det blir inngått ny leigeavtale.
 

Husleige for hybelbygget, som no er gjort om til elevheim, er inkludert straum og internett.
For skuleåret 2020/21 er husleiga kr. 3 238,- pr. mnd.
Depositum tilsvarar ei månadsleige. Ved fyrste husleige vert det fakturert for depositum, halve august og forskot halve juni neste år.
Konsumprisindeksen pr. 15. april blir lagt til grunn ved neste skuleår.


Tomteprisar (avgiftsfritt)

Sentrumsfelta Valle/Rysstad kr 10,- pr. kvm + kr 36 000,- for felles teknisk anlegg
Grendefelta Homme/Brokke kr 10,- pr. kvm + kr 20 000,- for felles teknisk anlegg
Grendefelta Flateland/Helle kr 10,- pr. kvm + kr 10 000,- for felles teknisk anlegg
Festeavgift på industriområda kr 0,50 pr. kvm

Eiga kjøpekontrakt som regulerer vidaresal til fritidsbustad med full kompensasjon for tomtekostnader.

Brann- og ulykkesvern

Feiing/tilsyn

Setesdal Brannvesen IKS utfører feiing og tilsyn av piper og ordninga skal vere til sjølvkost.
(Årsavgift sett ned frå kr 691,25 inkl. moms)

Gjeldande sats pr. 1.1.20: kr 380
Inkl. mva: kr 475