Kva vil seie å få løyve til frådeling?

Eit løyve til frådeling av tomt betyr ei prinsippgodkjenning for bygging. Derfor er formkrava til søknaden og sakshandsaminga i kommunen veldig lik som for byggjesøknadar. Kommunen må under søknadshandsaminga ta endeleg stilling til omsøkte arealbruk, og også avklare om tomta kan byggjast på.

Kven kan søkje?

Det er eigar av eigedomen som kan søkje om deling:

 • Grunneigar(ar), altså den eller dei som er registrert som heimelshavar(ar) i matrikkelen.
 • Personar som gjennom ein rettskraftig dom er kjent som eigar til den delen av eigedomen som er ynskja frådelt.
 • Personar som har innløyst festegrunn etter lov om tomtefeste.

Opptrer nokon andre enn dei personar som er nemnt ovanfor som søkar, må det leggjast fram skriftleg fullmakt. Fullmakta må vere datert og eintydig. 

Fullmakt finn du her

 

Undersøk dette før du søkjer

 • Planstatus for området:
  • Kva er eigedomen regulert til?
  • Er den nye tomtegrensa vist i plankartet?
  • Kva er krava til parkering og uterom i dette området?
 • Tilkomst, vatn og avlaup, støynivå, storleik og kvalitet på uterom er også tema som du må sjekke ut og skildre i ein søknad.
 • Er tomta eigna til å byggje på?
 • Gjeld det deling av landbrukseigedom? Då trengs det delingssamtykke etter jordlova.

Dersom søknaden er i strid med plan- og bygningslova, kommuneplanens arealdel eller gjeldande reguleringsplan, krevs det dispensasjon eller endring av plan. Søknad om dispensasjon må grunngjevast. Dispensasjon er unntaket. Du kan lese meir om dispensasjon her.

 

Du kan tinge førahandskonferanse for å avklare mogelegheita for frådeling.

Slik søkjer du

 • Skjema for frådeling skal nyttast. Skjema må underteiknast av samtlege heimelshavarar.
 • Det er valfritt om rekvisisjon leverast samtidig med søknad om deling eller leverast inn etter at ev. delingsløyve er gjeve. Dersom eigedomen skal målast opp, MÅ skjema på «krav om matrikulering, medrekna rekvisisjon av oppmålingsforretning» leverast saman med delingsskjema.
 • Situasjonskart – her skal det tydeleg gå fram kva for areal ein ynskjer å frådele.
 • Gjenpart av nabovarsel.
 • Ved frådeling av byggetomt:
  • Nødvendige erklæringar (rettar til veg, vann og kloakk).
  • Søknad om avkøyring til offentleg veg.
  • Søknad om utslepp dersom en ikkje kan koplast til offentleg vatn og avlaup.
  • Søknad om tilknyting, dersom det er offentlege leidningar i området.
 • Grunngjeve dispensasjonssøknad når føremålet med frådelinga ikkje er i samsvar med gjeldande kommuneplan, kommunedelplan eller arealplan.
 
 
 

Skjema

 

Sakshandsaming

Du kan forvente svar innan tre veker etter at søknaden er motteke hjå kommunen dersom søknaden din tilfredsstillar fylgjande vilkår:

 • Søknaden er komplett, det vil si at den inneheld all naudsynt informasjon.
 • Frådelinga er i samsvar med føresegner gjeve i eller i medhald av plan- og bygningsloven (PBL) (er i samsvar med arealplan eller dispensasjon er innhenta på førehand, og krav til veg, vatn, avlaup og sikkerheit er oppfylt).
 • Det er ikkje naudsynt med ytterlegare løyve, samtykke eller uttale frå anna mynde etter SAK10 § 6-2.
 • At det ikkje føreligg nabomerknadar.
 • Kommunen har ikkje gitt deg beskjed om forlengs saksbehandlingsfrist etter SAK10 § 7-3.

Er ikkje disse vilkårs oppfylt har kommunen en frist på tolv veker til å gi deg svar. Se pbl § 21-7.

Når delingsløyve er gjeve

Når delingsløyve er gjeve vert saka registrert hjå oppmålingsavdelinga og gjennomført i tråd med matrikkellova §6. 

Når alle vilkår for deling er oppfylt held kommunen oppmålingsforretning. Du som er søkjar og dei som er eigarar av tilstøytane eigedomar får skrifteleg varsel før oppmåling; Vanlegvis 14 dagar før. Som regel vert oppmålingsforretninga halden ute på den aktuelle eigedomen. Her blir eksisterande grenser avklart og nye, godkjente delelinjer påvist og merkt.

Etter oppmåling og tinglysing får søkjar tilsendt matrikkelbrev som er ei fullstendig skildring av eigedomen med koordinatfesta grenser.

Dersom det ikkje er rekvirert oppmålingsforretning innan 3 år etter at delingsløyve er gjeve fell løyvet bort.