I Samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir detaljregulering for Myklevatn aust, planID 202004, lagt ut på høyring og offentleg ettersyn etter handsaming i plan- og miljøutvalet (sak 25/2021) den 15.03.2021. Føremålet med planen er å leggje til rette for 10 fritidsbustader med lågstandard.

 

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendast til Valle kommune innan 03.05.2021.

Adresse: Postboks 4, 4746 Valle

E-post: post@valle.kommune.no

 

Dokumenta finn du under her.