I Samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir detaljregulering for Stuteliheii, planid 202102, lagt ut på høyring og offentleg ettersyn etter handsaming i plan- og miljøutvalet (sak 76/21) den 05.07.2021. 

 

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendast til Valle kommune innan 10.09.2021.

Adresse: Postboks 4, 4746 Valle

E-post: post@valle.kommune.no

 

Dokumenta finn du under "vedlegg".