Skattelista for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova § 3c på kraftverk, kraftnett, vindkraftanlegg og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleumsanlegg er lagt ut til ålment ettersyn i 3 veker på kommunehuset i Valle og her nede på sida frå 26. februar 2021.

Eventuell klage må sendast skriftleg til Valle kommune, Postboks 4, 4746 Valle eller til post@valle.kommune.no innan 15. april 2021.

 

Økonomiavdelinga