Hensikta med endringa er blant anne å leggje til rette for auka næringsreal, sikre leikeareal og møteplass, samt auke parkeringskapasitet.

Planendringa førar med seg omdisponering av landbruksjord til byggeformål og regulert byggeformål i gjeldande plan omdisponerast til grønstruktur. Elles er endringane innanfor det som er avsett til byggeformål i gjeldande plan. Det er ikkje gjennomført arkeologiske undersøkingar. Dette må gjennomførast før endringa kan slutthandsamast.

Saksframlegg og protokoll

Plankart - endring av reguleringsplan

Føresegner - endring

Planomtale - endring

 

Du kan sjå planinnhaldet og tilhøyrande dokument i planinnsyn  Huk av for "Reguleringsplan på høyring" under Velg Kart i panel på venstre side.

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendast til Valle kommune, innan 13. september 2020.

Adresse: Postboks 4, 4746 Valle

E-post: postmottak@valle.kommune.no