Trinn 1: Første kontakt med kommunen - Planinitiativ

Det fyrste du skal gjere er å ta kontakt med Valle kommune ved teknisk avdeling. Planavdeling skal vurdere om saka kan handsama med forenkla prosess, eller om endringane krev full planprosess. Planavdeling kan også komme fram til at endringa ikkje kan anbefalas, eller at tiltaket krev handsaming gjennom dispensasjon.

Ein førespurnad om endring av plan er i praksis det same som et planinitiativ som sendas inn til kommunen. For at vi skal kunne gjere en vurdering av kva som er riktig saksprosess for saken din, må vi få noen grunnleggande opplysningar frå deg i planinitiativet.

Sjekkliste for planinitiativ:

 • Fullt namn og adresse til den som fremmer forslaget/søknaden og kven det søkas på vegne av.
 • Namn og id på reguleringsplanen du ynskjer endra.
 • Skildring av kva delar av plankartet som søkas endra
 • Skildring av kva delar av planføresegner som søkas endra
 • Bakgrunn/grunngjeving for endringa – skildring av kva tiltak som utløyser endringa.
 • Det skal belysast kva konsekvensar endringa vil få for naboar/planområdet.
 • Beskriv om det er vurdert alternative løysingar

Vedlegg:

 • Situasjonskart
 • Eventuelle illustrasjonar

Planinitiativ for endring av reguleringsplan kan sendas kommune: post@valle.kommune.no.

Trinn 2: Tilbakemelding frå planavdelinga

Planavdeling gjev tilbakemelding om planendringa kan anbefalast eller ikkje.

Ved positiv tilbakemelding kan du begynne å utarbeide varslingstekst. Vanlegvis vil planinitiativet kunne brukas som varslingstekst. Tilbakemeldinga vil innehalde informasjon om kven som skal varslas om endringa. Du vil også får råd om du bør kontakte en plankonsulent.

Trinn 3: Varsel om endring av reguleringsplan

Naboar og myndigheiter skal varslas om endringa. Ved endring av reguleringsplan skal i utgangspunktet alle innanfor planområdet varslas om endringa. I nokre saker er det også nødvendig å varsle utanfor plangrensene. Berørte regionale myndigheiter (Fylkesmannen, Statens Vegvesen og Fylkeskommunen m.fl.) skal også vanlegvis også varslas. Det er omfanget av saka vil avgjøre kva myndigheiter som skal varslas, og kommunen vurderer dette i kvart enkelt tilfelle.

 

Når du har utarbeida forslag til varseltekst sender du denne inn til kommunen for godkjenning saman med liste over kven du meiner skal varslas. Planavdelinga vil i kvart enkelt tilfelle gjere ein eigen vurdering av kven som skal varslast og gi tilbakemelding om dette. Det er viktig at varselteksten sendas inn til kommunen for gjennomgang, før varselet sendas ut. Dersom det er ufullstendige opplysningar i varselet, eller varsellista ikkje er komplett, risikerer du å måtte varsel på nytt.

Sjekkliste for varsel om endring av reguleringsplan:

Fullt namn og adresse til den som fremmer forslaget/søknaden og kven det søkas på vegne av.

Namn og id på reguleringsplanen.

Skildring av kva deler av plankartet som søkas endra

Skildring av kva delar av planføresegnene som søkas endra

Bakgrunn/grunngjevingfor endringa – skildring av kva tiltak som utløyser endringa

Skildring av konsekvensar av endringa

Forslag til kven som bør varslas av naboar og ev berørte myndigheiter

Vedlegg:

 • Situasjonskart
 • Eventuelle illustrasjonar
 • Ev forslag til endra føresegner
 • Ev forslag til nytt plankart

Namn og adresse/e-post som uttalar kan sendas til, og opplysning om at kopi av sendas Valle kommune, postboks 4, 4746 Valle eller post@valle.kommune.no

Frist for uttale skal være minimum 3 veker. Dersom offentlige instansar varslas skal fristen være minimum 4 veker.

Trinn 4: Søknad - Planforslag

Når fristen for uttale er ute kan du sende søknaden inn til kommunen. Dersom det er kome inn merknader skal desse leggas ved og kommenteras i søknadsteksten.

Søknaden må innehalde:

 • Fullt namn og adresse til den som fremmer forslaget/søknaden og kven det søkas på vegne av.
 • Namn og id på reguleringsplanen.
 • Bakgrunn/grunngjeving for endringa – skildring av kva tiltak som utløyser endringa.
 • Skildring av kva del av planen som søkas endra og kva formål og føresegner endras.
 • Er det vurdert alternative løysingar?
 • Skildring av endring i føresegner
 • Skildring av endring i plankart
 • Vurdering av konsekvensar av endringa

 

Vedlegg til søknaden:

 • Forslag til endra føresenger
 • Illustrasjon til endra plankart
 • SOSI-fil (ved endring i plankart)
 • Nabovarsel
 • Merknader som er kome inn
 • Forslagstillers kommentarar til merknader

Dokumenter kan sendas over i digitalt format til: post@valle.kommune.no.

Trinn 5: Handsaming av søknad

Endring av reguleringsplan handsamas i plan og miljøutvalet. Planavdelinga klargjer saka for politisk behandling.

Når saken er handsama i plan og miljøutvalet vil du mottake faktura. Sjå gebyrregulativet lenger ned på sida.

Trinn 6: Kunngjering av vedtak

Kommunen sender ut melding om vedtak til søkjar naboar og berørte parter, samt oppdatere tilgjengeleg versjon av planen på kommunen sine nettsider. Vidare vil det opplysast om klageadgang og frist for å sende inn klage.

Klage på vedtak

Eventuelle klager sendas kommunen. Rådmannen gjev sin anbefaling til plan og miljøutvalet om klaga skal takas til fylgje eller om vedtaket skal oppretthaldast. Dersom plan og miljøutvalet opprettheld vedtaket sendas klaga vidare til Fylkesmannen for endeleg avgjersle.

Kva seier lovverket?

Plan og bygningsloven sine bestemmelsar som gjelder utarbeiding av ny reguleringsplan:

Det er utarbeida ein eigen forskrift for handsaming av private forslag til reguleringsplan. Krava gjelder også for endring av reguleringsplan, og §1 er særlig aktuell og omhandler krav til planinitiativet. Kommunen vurderer krava til dokumentasjon i kvart enkelt tilfelle ut ifrå omfanget av endringa det søkas om.