Her kan du sjå korleis du sjølv kan finne dine bygningar: Kvar finn eg bygningar?

Dersom de har fått faktura på bygning som ikkje skulle hatt gebyr må de sende inn søknad om fritak.

Grunnlag for fritak: 

  • Plombering av eldstad. Eldstad(ar) vert plombert av brannvesenet. (Timekostand og km for utført teneste kjem i tillegg)
  • Eldstad(ar) koplast frå skorstein. Skal dokumenterast i form av bilete/dokumentasjon.
  • Byggverk er ikkje beboeleg. Skal dokumenterast i form av bilete/dokumentasjon og skriftleg søknad.

 

Fritakssøknad sendast til Valle kommune.

 

Mottatt faktura må betalast, men dersom bygninga får fritak vil gebyret kome i frådrag neste gong ein fakturerer feie- og tilsynsavgift (desember 2021).

 

Meir informasjon om feieavgifta finn du på Setesdal brannvesen IKS si heimeside her: Gebyr for feiing og tilsyn - Setesdal Brannvesen IKS (sb-iks.no)