I Valle kommune er villrein i ein sårbar situasjon grunna vanskelege beiteforhold. Rådamnn har difor gjort vedtak om ekstraordinær bandtvang i perioden frå 05.02. fram til 31.03.2020.

 

 § 1. Formål

Det vert innført ekstraordinær bandtvang i  heile Valle kommune for å beskytte villrein som er i ein sårbar situasjon grunna vanskelege beiteforhold.

 

§ 2. Virkeområde

Forskrifta gjeld for heile Valle kommune i Agder.

 

§ 3. Bandtvang

Alle hundar skal til ein kvar tid haldast i band eller forsvarleg innestengt eller inngjerda. Unntak gjelder for hundar nemnt i lov om hundehold § 9.

 

§ 4. Hund som spring laus

Kvar og ein kan oppta hund som spring laus i strid med denne forskrift. Laushund skal leverast til hundehaldar, dersom denne er til stades. Dette gjelder ikkje dersom hundehaldar openbart ikkje kan ta hand om hunden på forsvarleg og lovleg måte. Viss ikkje hunden blir levert til hundehaldar, skal den snarast leverast politiet.

 

§ 5. Brot på forskrifta

Brot på denne forskrifta straffast etter lov om hundehold § 28

 

§ 6. Verknad frå

Forskrifta trer i kraft straks og er gjeldande fram til 31.03.2020, eller inntil den blir oppheva dersom beiteforholda endrar seg vesentleg.

 

§ 7. Klage

Denne forskrifta kan klages på til Fylkesmannen jf. § 6 tredje ledd i lov om hundehold.