Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
23. juli:

Auka tilgang på koronavaksiner i veke 30 og 31.

Fosterheim / Å vere fosterheim

Har du ein stabil livssituasjon og har lyst til å vere fosterforelder, kan du søkje i kommunen din.

Tenesteomtale

Har du eller de lyst til å vere fosterforeldre og evnar å gi born ein trygg og god heim? Ein fosterheim tek imot born når barnevernstenesta har avgjort at ein skal setje i gang eit hjelpetiltak eller i samband med omsorgsovertaking. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med heimen. Du vil få den nødvendige opplæringa.

Kriterium/vilkår

Fosterforeldra skal vurderast nøye opp mot det individuelle behovet som fosterbarnet har. Dei viktigaste krava til deg er at du er i ein stabil livssituasjon og har eit sosialt nettverk -  uansett om du er sambuar, einsleg eller gift.

Barneverntenesta skal alltid vurdere om nokre i barnet sin familie eller nære nettverk kan veljast som fosterheim.

For å bli godkjend, må du leggje fram tilfredsstillande politiattest. Det kan krevjast politiattest også frå andre som bur i fosterheimen.

Lover

Sjå spesielt barnevernloven § 4-22 og § 6-10.

Barnevernloven
Forskrift om fosterhjem

Tenesta oppdatert: 04.05.2020 14:58