Det er i samarbeid med Tokke og Valle kommuner, samt Vestfold og Telemark fylkeskommune utarbeidet reguleringsplan for skredsikring av skredutsatte deler av fv.450. Ved Lauvåsnuten vil det bli sprengt ut for å lage en fangrøft til snøskred og iskjøving/ isras. Ved Voilen og Ullsteinskredene vil vegen stedvis legges på fylling i vann for å gjøre plass til oppføring av fangvoller for skred mellom fjell og vegen.

Prosjektet finansieres og bygges i samarbeid med fylkeskommunen i Vestfold og Telemark, der størstedelen av de planlagte tiltakene befinner seg. På grunn av at dette er en høyfjellsveg er det sterke begrensninger på byggeperioden, og det er derfor planlagt en anleggsperiode på 2 år, med aktivitet sommerstid. Totalkostnad for prosjektet er nærmere 100 mill. kr, der 17 mill. kr er knyttet til tiltak i Agder. 

Planområde

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å sørge for sikringstiltak på strekningen som gir tryggere ferdsel vinterstid. Ved Lauvåsnuten vil det bli sprengt ut for å lage en grøft til ismasser.

Stenges i perioder

Fv. 450 kan stenges for all trafikk ved arbeider med å ta ned fjellet i skjæringen  ved Lauvåsen i perioden 10. mai - 30. juni 2022. Veien skal åpnes morgen kl. 07-08 og ettermiddag kl. 16-17 for å slippe gjennom trafikk. 

I perioden 1. juli til 1. oktober tillates veien stengt i inntil 15 minutter, trafikken skal slippes gjennom fra begge sider før veien kan stenges i disse periodene.
I helgene skal veien være åpen fra klokka 14.00 og fram til mandag morgen klokka 0800.  

LINK TIL FYLKESKOMMUNANE UNDER:

Agder fylkeskommune Fv. 450 Voilen - Lauvåsen

Vestfolt og Telemark fylkeskommune Fv. 450 Voilen - Ullsteinane