Fylkeskulturprisen 2020

Agder fylkeskommune sin fylkeskulturpris er på kr. 50 000 og eit kunstverk. Fylkeskulturprisen skal ver ein stimulans for kulturlivet i Agder.

Prisen blir tildelt enkeltpersonar, grupper eller organisasjoner for særleg fortenstfullt arbeid innanfor ramma av det utvida kulturomgrepet.
Tildeling av prisen skjer etter forslag frå kommunar, frivillige organisasjonar, kulturinstitusjonar og privatpersonar

Korleis går du fram?

Der er ikkje noko skjema for dette.
Du kan sende forslag til kandidater til postmottak@agderfk.no innan 11.november.