Habilitering barn og unge

Det er i teneste til barn og unge med behov for Habilitering disse tenesta som gis:

 • Koordinator og Individuell Plan

 • Oppfølging av tenester gjennom oppretting av ansvarsgruppe. Der kan involverte partar vere brukar, skule, PPT, PLO, føresette, helsesøster, lege, SSHF.

 • Støttekontakt/Fritidsassistent; sikre deltaking og inkludere i fritidsaktivitetar

 • Avlastning; tilbod til personar og familiar med særleg tyngande omsorgsarbeid for å sikre nødvendig ferie og fritid.

 • Omsorgslønn; tilbod om omsorgslønn til personar med særleg tyngande omsorgsarbeid.

Habilitering vaksne

Tenester som gis til vaksne med behov for tilbod frå Habilitering.

 • Koordinator og Individuell Plan

 • Oppfølging av tenester gjennom oppretting av ansvarsgruppe. Der kan involverte partar vere brukar, verge, representantar frå Pleie og omsorg, lege, fysioterapeut, Setpro, SSHF.

 • Praktisk bistand i form av vegleiing for å kome gjennom ein dag.

 • Støttekontakt/Fritidsassistent; sikre deltaking og inkludering i fritidsaktivitetar

 • Avlastning; tilbod til personar og familiar med særleg tyngande omsorgsarbeid for å sikre nødvendig ferie og fritid.

 • Omsorgslønn; tilbod om omsorgslønn til personar med særleg tyngande omsorgsarbeid.