- Dette gjer vi ettersom tilgong til hjartestartar er eit godt tryggleikstiltak. Både unge og eldre kan bli ramma av hjartesvikt, og då er rask behandling viktig. Vi har hatt hjartestartarar i fleire av kontorbygga og kraftstasjonene våre lenge. Vi har no sett ut fleire både for å auke tryggleiken for personell som arbeider i anlegga våre, og samtidig gjere hjartestartarane tilgjengelege for ålmenta, seier Arild Elvenes, HMS-leiar i Agder Energi Vannkraft.

 

Han fortel at initiativet har kome frå tilsette i selskapet, og at det blei positivt motteke av arbeidsmiljøutvalet og leiargruppa.

 

 

Geografisk spreiing

 

Agder Energi Vannkraft har kjøpt inn 10 nye hjartestartarar, som er plassert utanfor kraftstasjonar og kontorbygg. I tillegg er sju hjartestartarar som tidlegare har vore montert inne i kraftstasjonar flytta utanfor desse, slik at hjartestartarane også er tilgjengelege for ålmenta.

 

- Vi har anlegg fleire stader i Agder og i Vestfold og Telemark fylke, og dei er i hovudsak utanfor tettbebygde strøk. Vi har difor vald å fordele hjartestartarane på fleire stader i området vårt, seier Elvenes.

 

Hjartestartarane er registrert i det offentlege hjartestartarregisteret,    som driftast av helsemyndigheitene. Registeret gjer hjartestartarane tilgjengeleg for 113-sentralane og i Luftambulansens app «Hjelp 113».

 

Stad: Kommune:
Brokke kontorbygg Valle
Dynjafoss kraftstasjon Nissedal
Evenstad kraftstasjon Froland
Hanefoss kraftstasjon Birkenes
Holsmoen kontorbygg Bykle
Hunsfoss Øst kraftstasjon Vennesla
Høgefoss kontorbygg Nissedal
Høylandsfoss kraftstasjon Kvinesdal
Iveland kraftstasjon Iveland
Laudal kontorbygg Lindesnes
Kuli kraftstasjon Sirdal
Nomeland kraftstasjon Iveland
Rygene kontorbygg Grimstad
Skarje pumpestasjon Bykle
Skjerka kontorbygg Åseral
Steinsfoss kontorbygg Vennesla
Åmli kraftstasjon Åmli