Plan- og mijøutvalet vedtek å legge planforslaget datert 22.04.2022 for Løefjødd Aust ut til offentleg ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslova §12-10, jf. §12-3. Planforslaget skal ligg ute til høyring i minimum 6 veker.

Du kan sjå planen i vårt planinnsyn, arealplaner.no. Der kan du også gje innspel til planforslaget, sjå fana "Gi tilbakemelding" i arealplaner.no

 

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendast til Valle kommune, innan 01.09.2022.

Adresse: Postboks 4, 4746 Valle

E-post: post@valle.kommune.no