Plan- og miljøutvalet vedtek å leggje planforslaget for Osenausen hytteområde ut til offentleg ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10, jf. § 12-3, på følgjande vilkår:

 

  • Det skal leggjast til rette for 2 biloppstillingsplassar pr. hytte innanfor planen, som gjeld føresegner pkt. 1.4.1 l og rekkjefølgekrav 1.3., etter vedtak i plan- og miljøutvalet 25.04.2014
  • Plankart må endrast etter gjeldande reglar om framstilling av plankart:

           -Fellesareal og felles infrastruktur skal merkast med f_

           -Parkeringsareal skal heite f_SPP.

  • Planomtala som gjeld ROS, må oppdaterast til Tek 17.

 

Du kan sjå planen i vårt planinnsyn, arealplaner.no. Der kan du også gje innspel til planforslaget.

 

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendast til Valle kommune, innan 30.06.2022. Adresse: Postboks 4, 4746 Valle E-post: post@valle.kommune.no