Verneskogen i kommunen ligg opp mot fjellet. Formålet med verneskog er at den tener som vern for anna skog og virke, og som vern mot naturskader som jordskred, steinsprang eller flaum.

All hogst i verneskog, med unntak av ved til eige bruk, skal meldast skrifteleg til kommunen seinast 1 månad før avverking.
Kommunen tek avgjer om hogst kan utførast og gir vilkår om hogstform m.m.

Vernskoggrensa for din eigedom

Vernskoggrensa for din eigedom finn du i Skogbruksplanen (Skog- og Miljøplan) eller ved å gå inn på gardkart og huke av verneskog i menyfelt på venstre side.

Skjema for melding om hogst i verneskog

Skjema for melding om hogst i verneskog finn du her:

PDF

WORD PDF document ODT document