Risikogrupper som årleg bør vaksinere seg mot-sesonginfluensa, og som kan få vaksine:

•Alle frå og med fylte 65 år 
•Bebuarar i omsorgsbustad og sjukeheim
•Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annan tilleggs-risiko kan vurderast for vaksinasjon
•Barn og vaksne med:
◦ diabetes mellitus, type 1 og 2
◦ kronisk lungesjukdom (inkludert astma)
◦ kronisk hjarte- og karsykdom, spesielt personar med alvorleg hjartesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon ◦ kronisk leversvikt
◦ kronisk nyresvikt
◦ kronisk nevrologisk sjukdom eller skade, spesielt personar med nedsett lungekapasitet
◦nedsett infeksjonsresistens
◦svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks (KMI) over 40)
◦andre alvorlege og/eller kroniske sjukdomar der influensa er ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege.