Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Testing for Covid-19

Har du behov for å bli testa for korona, ring 37 93 75 40 (kvardagar kl. 09-12 og 13-14).  Les meir...
A A A

Informasjon Korona (Covid-19) Oppdatert 14.04.2021

Oppdatert 14.04.2021 - referat frå møte i kriseleiinga 14.04.2021

Covid 19

Har du spørsmål til kriseleiinga kan du sende på e-post til: kriseleiing@valle.kommune.no

 

Pressemelding frå den 7. april omsett til ulike språk er lagt ut her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-plan-for-gradvis-gjenapning-sammen-ut-av-krisen/id2842670/

 

Artikkel og tabell om gjenåpning:

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/plan-for-gradvis-gjenapning/id2842645/

Anna informasjon:

Vi minner om at helsemyndigheitenes informasjonstelefon om korona er tilgjengeleg på språka polsk, arabisk, urdu og somali, i tillegg til norsk og engelsk. Alle språk har samme nummer 815 55 015. Der vil du få ein tastemeny som tar deg til rett språk.

Det er laget Facebook-poster på ulike språk:
Somali: https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3550126565114101
Polsk: https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3550127315114026
Engelsk: https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3550128011780623
Urdu: https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3550129345113823
Arabisk: https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3550129881780436  

Finn også oversatt informasjon her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/informasjon-pa-andre-sprak/  (klikk på valgte språk)

 

Informasjon om koronasituasjonen i Valle kommune pr. 07.04.2021

Nye nasjonale reglar og tilrådingar gjeldande frå natt til 25.03.2021

 

 

På denne sida finn du oppdatert informasjon om viruset, samt kva tiltak Valle kommune gjer for å prøve å redusere belastninga på utsette tenester og funksjonar, og for å skåne menneske i risikogrupper. Vi oppmodar alle til å ta naudsynte forholdsreglar og følgje nasjonale råd og anbefalingar. Desse finn du på denne sida.

Viktigaste hugsereglar er:

Vaske hendene, hald avstand, ver heime og test deg om du er sjuk.

 

Personar er smittsame 2 døgn før dei får symptom

Nasjonale anbefalingar og reglar

Nye nasjonale forskriftsfesta reglar

 • Det vert forbod mot skjenking av alkohol over heile landet.
 • Det vert forbod med innandørs organiserte idretts- og fritidsaktivitetar for vaksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvarar.
 • Treningssenter skal halde stengt, men kan halde følgjande tilbod ope:
  • tilbod til dei som er busett i kommunen.
  • rehabilitering og opptrening som vert tilbyde individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • individuell trening og behandling som det kan bestillast time til.
 • Svømmehallar, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknande skal halde stengt, men kan halde følgjande tilbod ope:
  • skulesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personar under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvarar.
  • rehabilitering og opptrening som vert tilbyde individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • annan individuell behandling som det kan bestillast time til og der bad er ein del av behandlinga.
 • Fornøyelsesparkar, bingohallar og liknande underholdningstilbod vert stengt.
 • Arbeidsgjevar skal sørge for at tilsette jobber heimanfrå på alle arbeidsplassar det er praktisk mogleg.
 • Personar som returnerer til Noreg etter unødvendige utanlandsreiser må vere heile karantenetida på karantenehotell. Dette trer i kraft frå midnatt, natt til måndag 29. mars.
 • Vi tilrår at alle planlagte arrangement vert avlyst. Dersom arrangement ikkje kan utsettast er det desse reglar som gjeld:
  • Innandørs er det tillate 20 personar på arrangement med faste, tilviste sitteplassar.
  • Innandørs er det tillate 50 personar på idrettsarrangement for personar under 20 år som tilhøyrer idrottslag i samme kommune.
  • Utandørs er det tillate berre 50 personar på arrangement.
  • Det vert tillete med 50 personar i begravelser og bisettelsar når det vert nytta faste tilviste plassar.

 

Nye tilrådingar

 • Ein-meteren blir nå til to-meteren. Dei som du til no har halde minst ein meters avstand til, må du fra no av halde minst to meters avstand til.
 • Vi tilrår maks to gjestar på besøk.
 • Dersom du kjem frå eit område med høgt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. Dei som bur aleine og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av ein til to faste vener.
 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mogleg.
 • Vi tilrår bruk av munnbind på alle stader der det ikkje er mogleg å halde to meters avstand.
 • Vi tilrår folk å bare nytte seg av kjøpesenter og varehus i heimkommunen.
 • Vi tilrår at alle reiser som ikkje er nødvendige vert utsett med disse unntaka:
  • Reiser til arbeid når det ikkje er mogleg med heimekontor.
  • Reiser heim til familien for studentar uten familie der dei studerer.
  • Reiser til hytte saman med eigen husstand.
 • Det er tidligare bestemt at det skal vere digital undervisning i universitet, høgskular og fagskular frå og med 6. april. Dette vert famskunda til 25. mars.

Spesielt for Valle kommune

Kommunehuset er stengt frå og med 25.03.2021 fram til og med 14.04.2021. Sentralbordet er bemanna som vanleg.

Allle som kan skal ha heimekontor.

Om innreise til noreg

Frå www.regjeringen.no

 

Strengare reglar ved ankomst til noreg - gjeldande frå 20.02.2021

Pressemelding

 

Alle innreisende til Norge må sette seg inn i viktig informasjon om innreiseregistrering, innreisekarantene, testplikt og karantenehotell.

Innreiseregistrering

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge fra røde land registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere. 
Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt. Se mer informasjon lenger ned på siden. 

Zarejestruj telefonicznie +47 33 41 28 70
Inregistrat de telefon +47 33 41 28 70
регистрируйтесь по телефону +47 33 41 28 70
Registruokitės telefonu +47 33 41 28 70

Karantene

Alle innreisende må i karantene i ti dager. Det er mulig å gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom den innreisende tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst.

Testplikt

Alle innreisende til Norge fra røde land plikter å teste seg for covid-19 så snart som mulig, senest ett døgn etter ankomst. Også norske statsborgere.

Utenlandske reisende må i tillegg fremvise negativ test som er tatt under 72 timer før innreise til Norge. 

Oversikt over åpne grensestasjoner

Karantenehotell

Personer som ikke har fast bolig (leid eller eid) eller egnet karantenested gjennom arbeids- og oppdragsgiver i Norge, må oppholde seg på karantenehotell.


Noen grupper har unntak fra disse reglene, slik som samfunnskritisk personell og barn under 12 år.


Vedrørende innreiseregistrering:

Du kan registrere deg digitalt eller med papirskjema (under). Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen. Om du benytter papirskjema må dette skrives ut og fylles ut før innreise, og leveres til politiet ved grensekontrollen.

Den digitale reiseregistreringsløsningen er foreløpig kun på engelsk og norsk, men flere språk vil komme til fortløpende.

Papirskjemaene finner du nederst på denne siden. På den engelske versjonen av denne siden finnes skjemaet på flere språk.

De reisende blir kun bedt om å registrere opplysninger som er nødvendige for disse formålene. Dataene er lagret sikkert og blir slettet etter 20 dager. Det er kun myndighetene som har tilgang til dataene.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til registrering kan du ringe +47 33 41 28 70.

Informasjonstelefon om innreise, testing og karantene:

 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: +47 21 93 78 40

Om registreringsplikten

Registreringsplikt for reisende ble besluttet 21. desember. Da ble det samtidig lagt ut en papirbasert midlertidig løsning. Denne er nå erstattet av en digital løsning, utviklet av F24 på oppdrag fra DSB.

Vaksinasjon

Valle kommune er godt i gang med å vaksinera befolkninga.

Alle over 75 har fått tilbod om vaksine og ein er no i gang med å vaksinerere befolkninga som er mellom 65-74 år. I tillegg blir pasientar mellom 18-65 år som er i høg risiko tilbode vaksine no. Alle blir kontakta direkte av helsepersonell med tilbod om vaksinetidspunkt!

For din tryggleik: det er alltid ein tilsett frå din bustadkommune som ringer deg når det er din tur å få vaksine. Du kjem blant anna til å verte spurt om du ynskjer å ha vaksine, og du kjem òg til å få informasjon om når du kan rekne med å bli kalla inn til vaksineringa. Sjølve innkallinga skjer via telefonsamtale, men kan òg skje via SMS om dette er avtalt med deg på førehand. Kommunen nytter aldri internettet til å kalle deg inn, korkje Twitter, Facebook eller andre sosiale media. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, private aktørar og andre kjem aldri til å tilby deg vaksinasjon på vegne av kommunen.

Førebels blir det vaksinert berre med Pfizer/Biontech vaksinen i Bykle og vi får auka mengde vaksineglas over dei neste vekene. Vi håper at alle vaksne i kommunen er vaksinert i løpet av sommaren 2021. Vaksina er gratis.

Vi oppmoder alle som har fastlege ein annan stad enn i Valle kommune og har høg eller moderat risiko - om å kontakte sin fastlegen og sikra at denne vidareformidlar beskjed om risiko til kommuneoverlegen i Valle.

Spørsmål om vaksinasjon kan rettast til kommuneoverlegen på:
benedicte.severinsen@bykle.kommune.no

Denne sida blir oppdatert vekentleg.

 

 

Vaksinasjon mot covid-19

Vaksineringsscenario - nøkternt og optimistisk

Film om moglege bivirkningar ved vaksine

Film - Koronabobla - tilbod om koronavaksine til eldre, sjuke og helsepersonell

 

Her finn du informasjon om den vaksina som blir gjeve i kommunen - INFORMASON OM VAKSINE

 

nynorsk_vaksine_generell_digital_brosjyre1024_1.jpg

nynorsk_vaksine_generell_digital_brosjyre1024_2.jpg

P 8OXNuf noQPAAAAAElFTkSuQmCC

 4FQaJHiTMEpLsAAAAASUVORK 5CYII=

AV 2Y 8qs 85Ra AAAAAElFTkSuQmCC

Slik kan du få testa deg for korona

Har du behov for å bli testa for korona, ring 37 93 75 40 (kvar dag kl. 09-12 og 13-14). Testen må takast før kl. 10.45 dersom den skal rekke å bli sendt til analyse same dag.

Dersom testen er negativ (det vil seie at du ikkje er smitta) ringer kommunen ikkje. Då finn du svar på testen på helsenorge.no. 1-4 dagar etter at du tok testen. Vanlegvis får du svar innan 3 dagar. Men tida det tek å analysere prøvane varierer noko etter kor mange som har teke prøve. Pågangen varierer veldig. Derfor kan det ta opp til 3-4 dagar før resultatet er klart.
Har du barn under 16 år som har teke testen, finn du prøvesvaret dykkar på helsenorge.no.
Dersom du ikkje kan logge inn på helsenorge.no., kontakt fastlegen for å få prøvesvar.

Når skal lege bli kontakta:

Ta kontakt med fastlegen din via telefon dersom du kjenner deg så sjuk at du treng legehjelp.

Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og du treng hjelp som ikkje kan vente til neste dag.

 • Skjema
 • Tenesteomtale
 • Dokument
 • Lenker