Den er pr 17. mars delvis vedteke. Vi følgjer nasjonale retningsliner og vil oppmode personar som er folkeregistrert i annan kommune om ikkje å opphalde seg på sin fritidseigedom i Valle.

Vi har fått mange spørsmål i høve dette med å opphalde seg på hytta i tillegg til mange spørsmål om dispensasjon. Med dette har vi eit behov for å informere om kva som er stoda pr. i dag.

Som det kjem fram i forskrifta si §9 er §5 om forbod mot opphald i fritidseigedom ikkje trådd i kraft. Dette kan endre seg raskt.

Intensjonen bak reguleringa er at typiske «hyttekommunar» skal unngå ei kraftig auke i tal på menneske som oppheld seg i kommunen for å sikre at kommunens bererdskap er rusta for å gje tenester til eigne innbyggjarar. Det var/er ei forventning om at vedtakelsen i seg sjølv skulle gje den tilsikta verknad.

Uttale frå regjeringa ved kunngjeringa:
«Vi ser også at flere hyttekommuner uttrykker stor bekymring for at deres helse- og omsorgstjeneste ikke er dimensjonert til å skulle ta hånd om hyttebeboere i tillegg til egen befolkning. Vi er glade for at mange nå har fulgt Statsministerens klare anmodning i går om at en skal dra hjem, men vil i løpet av dagen se om resten gjør dette frivillig. Hvis kommunene etter dagen i dag fortsatt rapporterer om at folk er på hyttene sine, vil regjeringen innføre et forbud mot dette. Derfor har vi i dag vedtatt en forskrift om dette som kan gjelde fra det tidspunktet vi bestemmer. Det kan skje raskt hvis folk nå ikke følger anmodning frivillig», sier Høie.

 

Bestemmelsen har ingen dispensasjonsheimel, og helseministeren uttalte 17.03 at om ikkje hytteeigarane respekterer tilrådinga og reiser heim frivillig og i tillegg ber kommunen om dispensasjon, så vil forbodet bli sett i verk sjølv om det kan ha svært negative konsekvensar for nokre. Kommunen har ikkje høve til å svare på dispensasjonssøknader no.