- Under øvelsen skal vi trene samarbeid og koordinering mellom militære avdelinger, politiet og andre sivile etater i Agder. Øvelsen vil fokusere på krisehåndtering, der det innledningsvis er politiet som er ansvarlig for håndteringen, og Forsvarets avdelinger bistår. Vi vil drive overvåkning og kontroll, sikring av vital militær og sivil infrastruktur. Vi vil være meget synlige i regionen og i bybildet under feltdelen av øvelsen som foregår 25. til 29. april, forteller sjef operasjoner for Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt 08, major Hans Borgfjord.
 

HV-soldatene skal under Øvelse Gjallarhorn øve på å sikre samfunnsviktig infrastruktur i en tenkt krisesituasjon. Øvelse Gjallarhorn er den største og viktigste øvelsen for HV-08 i år. Det er en kompleks øvelse som tar for seg trusler mot flere objekt samtidig. Hensikten med øvelsen er å bedre beredskapen og redusere reaksjonstiden ved en skarp hendelse. 


Viktige og sårbare ressurser i samfunnet må og skal sikres. I dette arbeidet har HV, i samarbeid med politiet, en viktig rolle. HV skal sikre verdier i krise og krig, slik at Norge har alle nødvendige ressurser i forsvaret av landet. 

Objektsikring er en av de viktigste oppgavene til Heimevernet. Objektsikring er en av oppgavene knyttet til begrepene lokalt territorielt ansvar og territorielle operasjoner. HV ivaretar, som del av disse begrepene, også andre viktige oppgaver som sikring av alliert mottak, overvåkning og kontroll, beskyttelse av viktige veier, bekjemping av mindre fiendtlige styrker og sivilt militært samarbeid.

 

Øvelsen er planlagt i lang tid og har ingenting med sikkerhetssituasjonen i Europa å gjøre. I nordområdene er det ingen aktivitet som avviker fra normalbildet, og trusselvurderingen er ikke endret.