Forvaltningssekretariatet for SVR ønsker å invitere til åpent møte på kommunehuset i Valle 24.januar kl.18.00 - kommunestyresalen.

Tema:

· Forvaltning av SVR ( verneforskrift, forvaltningsplan og naturmangfoldloven). Tid til spørsmål og diskusjon.

· Informasjon om prosjektet «kunnskapsformidling om villrein og villreinfjellet»

· Livet i heia vår- villrein, rovdyr og status på GPS merke prosjektet.

Fra SVR deltar verneområdeforvaltere samt styremedlem i SVR fra Valle kommune. I tillegg deltar representant fra lokalt SNO (Statens Naturoppsyn og Lensmannen i Valle)

 

Enkel servering