Innleiinga over syner kvaliteten på Valle kommune som klatrearena. Det er dokumentert over 500 klatreruter. Du finn alt frå  godt sikra ruter for born og nybyrjar til ruter med vanskegrad 9+ , på ein skala til 10, der 10 er det vanskelegaste.

For å få betre oversyn over dei moglegheitene som finst syner vi til klatreførar for Setesdal som er utgjeven av Panico Verlag. Klatreføraren er til sal fleire stader i Valle kommune. Du kan i tillegg bestille guiden på nett.