Kommunal kompensasjonsordning for lokale verksemder - søknadfrist 06.06.2021

Publisert
Kompensasjonsordning næringsliv

Valle kommune har fått totalt 500.000 kr i ekstraordinære statlege midlar for å hjelpe lokale verksemder som er særleg hardt råka økonomisk av covid-19-pandemien. Dette gjeld særleg støtte som kompenserer verksemder som har hatt ekstra kostnadar eller bortfall av inntekter som følgje av smitteverntiltak og nedstenging. Støtta skal kompensere verksemder som fell utanfor dei generelle kompensasjonsordningane. Valle kommune har alt delt ut halvparten av dette (kr. 250 000,-) til dei bedriftene som søkte ved første utlysing. Neste tildeling vert i formannskapet 16.06 og endeleg godkjent i kommunestyret 23.06.

"Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger."

For fullstendig tekst sjå regjeringa si nettside.

Søknader sendast inn via regionalforvaltning.no.

 

For meir informasjon, ta kontakt med rådgjevar Gunn Marith Homme, gmh@valle.kommune.no

 

Søknadsfristen vert sett til 6. juni.