Reglar for Valle kommune sin kulturpris

Reglar for Valle kommune sin kulturpris

(vedtekne i kommunestyret sak 46/86, med endringar i sak 77/87 og 3/11):

 

  1. Valle kommune sin kulturpris er på kr 10 000. Med prisen følgjer eit minnediplom.
  2. Prisen kan delast ut kvart 2. år. Prisen kan delast ut til enkeltpersonar og organisasjonar/lag som har tilknyting til Valle kommune.
    Dersom to eller fleire kandidatar blir funne likeverdige kan prisen delast mellom desse.
  3. Kulturprisen skal stimulere kulturlivet i kommunen og gi honnør for ein spesiell innsats innafor kulturfeltet.
  4. Einskildpersonar, lag og organisasjonar kan sende framlegg om prisvinnar til Valle kommune.
    Tidsfrist for innsending av forslag til prisvinnar er 15. mars. Dette blir kunngjort i pressa i god tid.
  5. Det er formannskapet* som utnemner vinnaren og som er ansvarleg for utdeling av prisen.
  6. Formannskapet* vedtek i januarmøtet det året prisen skal delast ut tidspunkt/høve for utdeling.

*Endra til levekårutvalet i PS 63/15, 25.11.15, «Politisk delegasjonsreglement for Valle kommune 2015–2019».

Tidlegare kulturprisvinnarar

Tidlegare kulturprisvinnarar:
 
2019 May-Lis Flateland
2017 Inger og Trygve Rysstad
2015 Birgit Rike Lund og Kjetil O. Rike
2013 FAU Hylestad og Kjetil Carolis Jore
2011 Valle mållag
2009 Hallvard T. Bjørgum
2007 Kirsten Bråten Berg
2005 Paal-Helge Haugen
2003 Valborg Nomeland
2001 Sigurd T. Berg
1999 Torbjørg Aamli Paus
1997 Valle bondekvinnelag
1995 Adelheid, Hans, Friederike, Roman
og Hans Georg Kohler
1993 Bjørn T. Åkre
1991 Ingebjørg Vegestog Homme
1989 Olav Tveiten
1987 Harald Lund