Konkurransegrunnlag og tilhøyrande dokument kan verte lasta ned her: Konkurransegrunnlag og dokument

Frist for innsending av tilbod: 20.3.2023 kl. 24.00. Tilbodet skal sendast inn elektronisk via e-post til tilbod@valle.kommune.no Tilbodet skal innehalde tilbodsbrev med forpliktande signatur, skatteattest, svar på kravspesifikasjon og pris (sjå konkurransegrunnlaget).

Spørsmål knytt til konkurransen kan rettast til Velkomstsenteret ved Ann Christin Jacob på  e-post ann.christin.jacob@valle.kommune.no

Resultatet av anbodskonkurransen vil verte offentleggjort på Valle kommune si heimeside 3. april 2023.