Kommunestyret vedtok i møte 22.06.2021, sak 50/21 "Detaljregulering for Myklevatn Aust", med planID 202004

Føremålet med planen er å leggje til rette for 10 fritidsbustader med lågstandard.

Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Plandokumenta finn du her i Arealplaner.no