I samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vart detaljregulering for rv. 9 Besteland-Helle vedteken i kommunestyremøte 27.3.2019 i sak PS 20/19.

Plankart, føresegn, planomtale med vedlegg, kopi av saksframlegg og saksprotokoll kan sjåast på velkomstsenteret i Valle kommune, og nedst på denne sida under "Meir informasjon".

Kommunens vedtak kan klagas på jf Plan- og bygningslova §12-12 og §1-9. Ev. klage må framsettast skriftleg til Valle kommune innan 03.05.2019. Ved ev. klage må de oppgi saksnummer, kva klaga gjeld og grunngjeving for klaga. Det opplysast om ein kan be om utsett iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningslova § 42.