Kommunestyret vedtok i møte 16.12.2021, sak 98/21 "Detaljregulering for Stuteliheii", med planID 202102

Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for 13 nye fritidsbustader med lågstandard, i et allereie påbegynt område. Kommunedirektøren vurderar det som positivt at det blir lagt til rette for hyttebygging i ulik skala og standard i Valle kommune.

Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Frist for å klage er fredag 21.01.2022

Plandokumenta finn du her i Planinnsyn