Kommunestyret vedtok i møte 22.06.2021, sak 51/21 "Detaljregulering for Uppstad panorama", med planID 201909.

Føremålet med planen er å leggje til rette for åtte frittliggjande bustader med  to tilkomstvegar, felles parkering, friområde og turveg.

Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Plandokumenta finn du her i Arealplaner.no