Kommunestyret vedtok i møte 23.09.2020, sak 69/20, detaljregulering for rulleskiløype på Furestøyl – PlanID 201903

Kommunens vedtak kan klagast av ein part eller andre med rettsleg klageinteresse i saka på jf. Plan- og bygningslova §12-12 og §1-9. Ev. klage må framsettast skriftleg til Valle kommune innan 29.10.2020. Ved eventuell klage må de oppgi kva klaga gjeld og grunngjeving for klagen.

Plankart, føresegner, planomtale, kopi av saksframlegg og saksprotokoll finn du her, eller du kan ta kontakt med Velkomstsenteret for utskrift.