Formålet med planarbeidet er å få en trygg og effektiv rv. 9. Dette består i å auke trafikksikkerheit, få god trafikkavvikling, og redusere ulykkesfrekvens.
 
Konsekvensen reguleringa får for området: Gjennomføring av planen vil gjere riksvegen gjennom området meir framkommeleg og gje betre tryggleik for ferdsel. Den gamle riksvegen gjennom området vil bli nedklassifisert til kommunal veg og anna vegareal (driftsveg). Det er naudsynt med grunnerverv av dyrka mark, skogsmark og innløysing av 4 hus.
 
Alle saka sine dokument finn du under Vedlegg på denne sida. 
 
Du finn også planen i Kommunekart. Dette er ein eigen klient som viser planen i separate nivå (på bunnen, på grunnen og over grunnen (bruer))