Kommunestyret vedtok i møte 24.03.2021, sak 18/21, detaljregulering for Rysstad sentrum – Kummehagen, planID 201901  Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

 

Plankart, reguleringsføresegner og planbeskriving slik dei blei vedtekne, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokument finn du under.

 

Fristen for å klage på vedtaket er sett til 7. mai 2021.

 

Vedlegg:

Særutskrift

Pankart

Føresegner

Planomtale