Skattelista for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova § 3c på kraftverk, kraftnett, vindkraftanlegg og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleumsanlegg er lagt ut til ålment ettersyn i 3 veker på kommunehuset i Valle frå 1. mars.

Eventuell klage må sendast skriftleg til Valle kommune, Postboks 4, 4746 Valle innan 15. april 2019.

Lista finn du HER